Gebiedsontwikkeling A73-Maaslijn

In het zoekgebied A73-Maaslijn zijn 2 ontwikkelgebieden waar we onderzoek doen naar het plaatsen van windmolens. Met de windmolens kunnen we duurzame energie opwekken. We onderzoeken of het plaatsen van windmolens haalbaar is en waar de windmolens in deze 2 gebieden geplaatst kunnen.

In Horst aan de Maas willen we in 2030 30% van de energie die we gebruiken in onze eigen gemeente op een duurzame manier opwekken. Dit kan voor een deel in energielandschappen met zonne-energie of windenergie. In het Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit zijn Mariapeel aangewezen voor zonne-energie en de A73-Maaslijn voor windenergie.

In het zoekgebied A73-Maaslijn zijn 2 ontwikkelgebieden waar misschien windmolens kunnen komen. Dit zijn Witveld en Hoogheide. Klaver 11 is ook onderzocht, maar hier is windenergie nog niet haalbaar. We gaan nu samen met bewoners en bedrijven een integraal ontwikkelingsbeeld maken. In dit ontwikkelingsbeeld toetsen we of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier. We kijken hierbij ook naar de toekomstige ontwikkelingen voor landbouwbedrijven, natuur en leefbaarheid. Samen met inwoners, bedrijven en mensen of organisaties met een belang in het gebied werken we uit welke plekken het meest geschikt zijn en hoe we lusten en lasten eerlijk delen. De gemeenteraad spreekt 11 juli 2023 over deze ontwikkeling. En neemt dan een principebesluit of we wel of niet verder gaan met windmolens in deze 2 ontwikkelgebieden.

Informatie over de gebiedsontwikkeling

Waarom dit gebied?

Het gebied is afwisselend met onder andere bedrijventerreinen, landbouw en tuinbouw. Windmolens zijn hier inpasbaar volgens de gangbare milieunormen. Uitgangspunt is om per gebied ten minste 3 windmolens te plaatsen. Losse windmolens in het landschap vinden we ongewenst. Windmolens staan vaak in de buurt van grotere infrastructuur: hier liggen de Maaslijn (spoorlijn) en de autosnelweg A73 in de directe omgeving.  

Wat komt er in het integrale ontwikkelingsbeeld?

Inwoners gaven tijdens de gebiedsverkenning aan dat zij graag willen dat er meer onderwerpen worden meegenomen dan alleen windmolens. De gemeenteraad wil daarom een gebiedsontwikkeling voor windenergie, waarbij meekoppelkansen op de volgende onderwerpen worden meegenomen:

  • Landbouw
  • Natuur
  • Leefbaarheid

We onderzoeken verschillende varianten en plekken om windmolens in te passen. Van al die mogelijkheden brengen we de effecten zoals geluid en slagschaduw precies in kaart. We hebben een milieutechnische studie laten uitvoeren. Hierdoor weten we wat de maximale milieueffecten van de windmolens kunnen zijn. Ook praten we met inwoners, bedrijven en anderen in de omgeving om te onderzoeken wat zij vinden van het plaatsen van windmolens in het gebied. Zo zoeken we samen naar de meest gedragen oplossing.

We laten ook een businesscase uitwerken. Hierin krijgen we een beeld van de kosten en de opbrengsten. 

Waarom onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor windmolens?

In Horst aan de Maas willen we in 2030 35% minder energie verbruiken. En 30% van de rest van de energie die we dan nodig hebben willen we duurzaam en lokaal opwekken. Dit willen we doen met 75% zonne-energie en 25% windenergie. Voor windenergie betekent dit dat we 223 TJ nodig hebben. Daarvoor zijn 7 windmolens nodig. De gemeenteraad heeft dit besloten in het Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit.

Het klimaat verandert snel. Dit komt doordat we te veel broeikasgassen uitstoten. Een van de belangrijkste broeikasgassen is CO2-uitstoot van verkeer, landbouw en industrie. De temperatuur stijgt en de aarde warmt op. Hierdoor smelten de ijskappen en stijgt de zeewaterspiegel. En hebben we in de zomer steeds vaker hogere temperaturen. Mensen en dieren kunnen hier niet goed tegen en krijgen hittestress. In de natuur is er steeds vaker droogte waardoor boeren minder voedsel kunnen produceren. Ook zijn er vaker hevige en lange regenbuien met veel wateroverlast. Daarom hebben politici in de hele wereld, in Nederland en ook in onze regio afspraken gemaakt.

Lees meer over waarom we overstappen naar duurzame energie en over de afspraken.

Agenda en proces

Op 11 juli neemt de gemeenteraad een principebesluit of we wel of niet verder gaan met het onderzoek voor windmolens in de ontwikkelgebieden Witveld en Hoogheide. Voordat dit besluit plaatsvindt kunt u op diverse momenten nog informatie inwinnen en uw vragen stellen. Ook heeft u de mogelijkheid om in te spreken tijdens de raad. Hieronder vindt u een overzicht: 

 

Documenten

Milieutechnische studie wind

Arcadis heeft onderzocht wat de milieueffecten zijn van het plaatsen van windmolens in het gebied A73-Maaslijn. En hoeveel windmolens er maximaal mogelijk zijn. Zij hebben dit gedaan vanuit een willekeurige plaatsing van windmolens in de 2 gebieden. In de studie staat wat de effecten zijn op onder andere woningen en bedrijven. De thema's in de studie zijn:

  • geluid
  • slagschaduw
  • externe veiligheid
  • natuur
  • landschap
  • ruimtegebruik

Uit de studie blijkt dat windmolens plaatsen in het gebied Klaver 11 voorlopig niet mogelijk is. Voor de gebieden Hoogheide en Witveld geeft het rapport de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het aantal en soort windmolens in dit gebied.

Locaties windmolens verzonnen

In de deelstudie van Arcadis staan windmolens ingetekend. De plekken zijn willekeurig gekozen. Arcadis heeft in de studie namelijk zoveel windmolens in het ontwikkelgebied geplaatst als mogelijk is. Hierdoor kunnen ze de maximale effecten goed in beeld brengen. Arcadis heeft bij het plaatsen van de windmolens wel rekening gehouden met een lijn- of matrixopstelling van de windmolens zodat de windmolens de bestaande structuren in het landschap volgen. En natuurlijk met de minimale afstand die tussen windmolens nodig is. 

Arcadis heeft de milieueffecten voor Hoogheide en Witveld apart berekend en voor beide gebieden samen. Omdat de 2 ontwikkelgebieden relatief dicht bij elkaar liggen, vallen de milieueffectzones soms namelijk over elkaar. En dat heeft gevolgen voor de effecten van de windmolens op de omgeving.

Onderzoek sociale haalbaarheid

We weten nu wat er ruimtelijk maximaal mogelijk is. Reindonk Energie kijkt in opdracht van de gemeente wat er sociaal mogelijk is. De gemeente vindt het belangrijk dat de windmolens lokaal eigendom zijn. We willen daarom graag dat minimaal 50% van de windmolens lokaal eigendom is. Reindonk gaat met omgevingsgesprekken met inwoners en omwonenden kijken op welke manier ook de opbrengsten lokaal blijven.

Verslag informatieavonden februari

In februari heeft de gemeente 2 informatieavonden georganiseerd. De presentatie kunt u hierna downloaden. Wilt u het verslag van de avond ontvangen? Of een overzicht met alle vragen en antwoorden van die avonden? Stuur een e-mail naar de gemeente en zet daarin welke stukken u graag wilt: gemeente@horstaandemaas.nl.

Meer informatie en contact