Bezwaar en beroep

Bezwaar maken

Zet de volgende gegevens in uw brief:

  • uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
  • de datum waarop u de brief stuurt
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening.

Stuur uw brief met uw bezwaar via de post naar de gemeente of geef het af in het gemeentehuis.

Bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen maakt u op een andere manier.

Goed om te weten

Wij nemen telefonisch contact met u op als wij uw bezwaar ontvangen hebben. Dan bespreken wij uw bezwaar en hoe we uw bezwaar gaan behandelen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen we eerst in gesprek gaan over uw bezwaar met de betrokken partijen, waaronder de gemeente en u. Dit gesprek is misschien voldoende om het met elkaar eens te worden.

Komen we er onderling niet uit? Dan legt de gemeente uw bezwaar voor aan een onafhankelijke commissie. De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden. Zij werken niet bij de gemeente Horst aan de Maas. Deze onafhankelijke commissie adviseert de gemeente over de behandeling van uw bezwaar.

Behandeling bezwaar werk, inkomen en zorg

Bezwaren rondom sociale voorzieningen (zoals de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet) behandelt de gemeente anders. De wethouder die gaat over het sociaal domein krijgt de bezwaren voorgelegd. De wethouder kan u uitnodigen voor een hoorzitting.

  • Als wij uw bezwaar over werk, inkomen of zorg ontvangen, nemen we soms telefonisch contact met u op. Dan bespreken wij uw bezwaar en de behandeling hiervan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.
  • Komen we er onderling niet uit of blijkt duidelijk dat een gesprek geen meerwaarde heeft? Dan legt de gemeente uw bezwaar voor aan de wethouder.
  • De wethouder nodigt u uit voor de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaar uitleggen. U hoeft niet zelf naar de hoorzitting te komen. U kunt ook iemand vragen om namens u te gaan. U moet dan wel schriftelijk laten weten dat deze persoon namens u het bezwaar uitlegt. Dit heet een machtiging. U mag natuurlijk ook altijd iemand meenemen.
  • De wethouder neemt na de hoorzitting een besluit. U krijgt het besluit samen met het verslag van de hoorzitting toegestuurd. Dit is meestal binnen 6 weken na het einde van de periode om bezwaar te maken. De gemeente kan de periode 1 keer met 6 weken verlengen. Is dat het geval? Dan krijgt u daarover een bericht.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met deze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Limburg. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Uitvoering van besluit tegenhouden

Als de gemeente een besluit heeft genomen, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Heeft u dringende redenen waarom u niet op de beslissing kunt wachten? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg om een voorlopige voorziening. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit hangt af van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u gelijk krijgt.