WOZ voor bedrijven en instellingen (niet-woningen)

Heeft u een (bedrijfs)gebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente. Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw gebouw of stuk grond en het ozb-tarief. Deze waarde heet waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente bepaalt de WOZ-waarde.

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

  • De gemeente stelt de waarde van uw (bedrijfs)gebouw of stuk grond vast volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). We gaan uit van de waarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit noemen we de waardepeildatum.
  • Wel geldt de toestand van uw woning op 1 januari van dit belastingjaar. Dit noemen we de toestandspeildatum. Dit betekent dat bijvoorbeeld verbouwingen, grondaankopen en bestemmingsplanwijzigingen die tussen de waardepeildatum en de toestandspeildatum hebben plaatsgevonden in de waardering zijn meegenomen.
  • De door ons bepaalde waarde kunt u terugvinden op uw aanslag gemeentelijke belastingen en heet 'WOZ-beschikking'.
  • De WOZ-waarde ziet u mogelijk ook terug bij de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, het waterschap en de erf- en schenkbelasting.

Waardebepaling

De gemeente bepaalt de waarde van niet-woningen meestal op de waarde in het economische verkeer of op de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde komt alleen voor bij objecten die weinig worden verkocht. Voorbeelden zijn objecten als scholen, zorgcentra en ziekenhuizen. Deze methode gaat uit van investeringen die iemand moet doen voor een vervangend vergelijkbaar pand. De gemeente stelt de vervangingswaarde bij vanwege veroudering van bestaande objecten.

Waardebepaling winkels, kantoren, horeca en bedrijfspanden

De waarde in het economische verkeer voor winkels, kantoren, horeca- en bedrijfsgebouwen berekent de gemeente via de huurwaardekapitalisatiemethode. Hierbij hanteren we verkoop- en huurcijfers als uitgangspunt. Het type bedrijf en het risico dat de investeerder op het pand loopt door bijvoorbeeld onderhoud, leegstand en bouwwijze zijn hierbij van belang.

Waardebepaling agrarische objecten

De waarde van agrarische objecten en objecten waar geen bebouwing op staat, komt tot stand door de vergelijkingsmethode (waarde in het economische verkeer). Objecten zonder bebouwing zijn bijvoorbeeld bouwterreinen, bossen, weilanden en moestuintjes. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde hiervan met verkoopprijzen van rond de waardepeildatum verkochte percelen. Uitzondering hierop vormt bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Dit betekent dat de grond die u voor land- of bosbouw bedrijfsmatig exploiteert, is vrijgesteld. De ondergrond van gebouwen, de omliggende grond van de gebouwen en het erf vallen niet onder deze vrijstelling. Heeft u als particulier een bos of een hobbymatig gebruikt weiland, dan is deze grond niet vrijgesteld.

Wilt u meer weten over de opbouw van de waarde van uw pand? U kunt het taxatieverslag opvragen.

Huurders van een niet-woning

Gebruikers (huurders) van bedrijfspanden ontvangen ook een WOZ-beschikking. Zij betalen ook de ozb.

Geen WOZ-beschikking ontvangen

Iedereen die een aanslag ozb krijgt, ontvangt hiermee automatisch ook een WOZ-beschikking. Bent u in de loop van het jaar eigenaar of gebruiker geworden van een bedrijfspand en wilt u alsnog de WOZ-beschikking hiervan ontvangen? U kunt de WOZ-beschikking bij de gemeente aanvragen. Stuur hiervoor een mail naar gemeente@horstaandemaas.nl of bel ons op 077 - 477 97 77. De WOZ-waarde geldt van 1 januari tot 1 januari.

Vragen of niet eens met de WOZ-waarde?

Heeft u vragen? Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Onduidelijkheden en fouten kunnen we vaak telefonisch snel oplossen. Neem contact op met de gemeente: