Subsidie voor verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Subsidie voor efficiënter en duurzamer gebruik van de maatschappelijke accommodaties. En voor verbetering van de exploitatie en bruikbaarheid.

Voorwaarden

  • Uw accommodatie is voldoende toegankelijk voor iedereen. Alleen dan kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Wilt u weten of uw accommodatie hieraan voldoet? Doe dan hier de check.
  • U kunt maximaal 1 keer per 10 jaar een aanvraag doen voor een investering in duurzaamheid. In 1 aanvraag kunt u voor meerdere maatregelen subsidie aanvragen.
  • Het combineren van maatregelen verduurzamen en groot onderhoud is mogelijk. In dat geval kunt u op beide regelingen een beroep doen.
  • U doet de aanvraag uiterlijk 16 weken voor de start van de werkzaamheden.
  • Het college van B en W besluit binnen 12 weken over uw aanvraag. U ontvangt hierover een bericht.

Hoogte subsidiebedrag

  • De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per aanvraag.
  • Als de maatregelen er bovendien voor zorgen dat een gebouw energieneutraal wordt, dan bedraagt de subsidie maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000.

Subsidieplafond

De raad heeft eenmalig een budget van € 900.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen tot het subsidieplafond is bereikt.

Wie kan aanvragen?

  • Verenigingen/stichtingen met een rechtspersoonlijkheid die het beheer voeren over een maatschappelijke accommodatie.
  • Coöperaties zonder winstoogmerk die het beheer voeren over een maatschappelijke accommodatie.
  • Energiecoöperaties (uitsluitend voor zonnepanelen) die een overeenkomst hebben gesloten met een van hiervoor genoemde doelgroepen waarbij de eventuele winsten van de coöperatie maatschappelijk worden aangewend.

Afronden subsidieaanvraag

Na het afronden van de werkzaamheden stuurt u binnen 12 weken een verantwoording naar de gemeente.

Meer informatie