Subsidie verbeteren toegankelijkheid maatschappelijke accommodaties

Voorwaarden

  • De accommodatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend, scoort op het gebied van toegankelijkheid lager dan een 7.
  • Is er nog geen toegankelijkheidsscan beschikbaar van de accommodatie, dan dient de aanvrager er eerst een te laten opstellen. Dit dient door een erkend bedrijf te gebeuren. Voor meer informatie hierover kunt u informeren bij team Vastgoed & Grondexploitaties. De kosten hiervan komen in aanmerking voor subsidiëring.

Wie kan aanvragen?

  • Verenigingen/stichtingen met een rechtspersoonlijkheid die het beheer voeren over een maatschappelijke accommodatie.
  • Coöperaties zonder winstoogmerk, die het beheer voeren over een maatschappelijke accommodatie.
  • Energiecoöperaties (uitsluitend voor zonnepanelen) die een overeenkomst hebben gesloten met een van hiervoor genoemde doelgroepen, waarbij de eventuele winsten van de coöperatie maatschappelijk worden aangewend.

Hoogte bijdrage

  • De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per aanvraag.

Subsidieplafond

  • De gemeenteraad heeft eenmalig een budget van € 900.000 beschikbaar gesteld voor verbeteren duurzaamheid/toegankelijkheid.
  • Aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen tot het subsidieplafond is bereikt.

Aanvragen

  • U dient de aanvraag uiterlijk 16 weken vóór de start van de werkzaamheden in.

Aanvragen subsidie

12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag beslist het college van B&W op uw aanvraag. U ontvangt hierover een bericht.

Afronden subsidieaanvraag

Na afronding van de werkzaamheden meldt de aanvrager dit binnen 12 weken aan de gemeente.

Melden afronden subsidieaanvraag

Meer informatie

Bel ons op (077) 477 9777.

U kunt vragen naar Vastgoed en Grondexploitaties. Of mail naar gemeente@horstaandemaas.nl

Subsidieverordening

Lees de subsidieverordening voor groot onderhoud en verduurzaming maatschappelijke organisaties.