Subsidie verbeteren toegankelijkheid maatschappelijke accommodaties

Voorwaarden

  • De accommodatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend, scoort op het gebied van toegankelijkheid lager dan een 7.
  • Is er nog geen toegankelijkheidsscan beschikbaar van de accommodatie, dan dient de aanvrager er eerst een te laten opstellen. Dit dient door een erkend bedrijf te gebeuren. Voor meer informatie hierover kunt u informeren bij team Vastgoed & Grondexploitaties. De kosten hiervan komen in aanmerking voor subsidiëring.
  • U doet uw aanvraag uiterlijk 16 weken voor de start van de werkzaamheden.
  • Het college van B en W besluit binnen 12 weken over uw aanvraag. U ontvangt hierover een bericht.

Wie kan aanvragen?

  • Verenigingen/stichtingen met een rechtspersoonlijkheid die het beheer voeren over een maatschappelijke accommodatie.
  • Coöperaties zonder winstoogmerk die het beheer voeren over een maatschappelijke accommodatie.
  • Energiecoöperaties (uitsluitend voor zonnepanelen) die een overeenkomst hebben gesloten met een van hiervoor genoemde doelgroepen waarbij de eventuele winsten van de coöperatie maatschappelijk worden aangewend.

Hoogte bijdrage

  • De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per aanvraag.

Subsidieplafond

  • De gemeenteraad heeft eenmalig een budget van € 900.000 beschikbaar gesteld voor verbeteren duurzaamheid/toegankelijkheid.
  • Aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen tot het subsidieplafond is bereikt.

Afronden subsidieaanvraag

Zijn de werkzaamheden klaar? Dan verantwoordt u de werkzaamheden binnen 12 weken aan de gemeente.

Meer informatie