Bibob-onderzoek

Vraagt u een vergunning aan? Of huurt, koopt of verkoopt u vastgoed waarbij de gemeente een partij is? Dan kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Hiermee kan de gemeente voorkomen dat iemand een vergunning misbruikt voor criminele activiteiten. Bijvoorbeeld om zwart geld wit te wassen. De gemeente beschermt hiermee ook ondernemers tegen oneerlijke concurrentie.

De wet Bibob heet voluit ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. De Wet Bibob regelt dat de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken.

De gemeente kan Bibob-onderzoek doen als u:

 • een Alcoholwetvergunning aanvraagt.
 • een exploitatievergunning aanvraagt voor huisvesting arbeidsmigranten, een openbare inrichting, een speelautomatenhal, een seksbedrijf of een ander bedrijf.
 • een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt.
 • een omgevingsvergunning voor milieu aanvraagt.
 • een vastgoedtransactie (verkoop, huur en verhuur) met de gemeente als partij doet.
 • een evenementenvergunning aanvraagt voor een vechtsportwedstrijd of vechtsportgala.

De gemeente kan ook signalen krijgen dat u of mensen in uw omgeving misschien betrokken zijn bij criminele activiteiten. De gemeente kan dan een Bibob-onderzoek als u een vergunning of subsidie aanvraagt bij de gemeente, als u meedoet aan een aanbesteding van de gemeente of als u een vastgoedtransactie met de gemeente als partij doet. De gemeente kan ook een Bibob-onderzoek doen nadat u een vergunning of subsidie heeft gekregen of de aanbesteding of aankoop van vastgoed al afgerond is.

Gevolgen voor uw aanvraag

Doet de gemeente een Bibob-onderzoek voor uw aanvraag? Dan duurt het langer voordat de gemeente een besluit neemt over uw aanvraag.

Hoe gaat een Bibob-onderzoek?

 • U krijgt een Bibob-vragenformulier van de gemeente.
 • U vult het formulier helemaal in. Vult u het formulier niet of niet helemaal in? Dan krijgt u altijd een negatief Bibob-advies.
 • U stuurt het ingevulde formulier naar bibob@horstaandemaas.nl.
 • De gemeente doet onderzoek.
 • Vraagt de gemeente hulp aan het Landelijk Bureau Bibob? Dan informeert de gemeente u.
 • Het Landelijk Bureau Bibob stuurt eventueel een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een besluit.
 • De resultaten van het onderzoek zijn geheim. U mag ook zelf de resultaten niet met anderen delen.

Conclusies van een Bibob-onderzoek

Er zijn 4 conclusies mogelijk:

 • Er is geen ge­vaar dat u de ver­gun­ning mis­bruikt voor cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten. Ge­volg: de ge­meen­te kan de ver­gun­ning ver­le­nen.
 • Er be­staat een klein ge­vaar dat u de ver­gun­ning mis­bruikt voor cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten. Ge­volg: de ge­meen­te kan dan ex­tra voorwaarden stellen aan het ver­le­nen van de ver­gun­ning.
 • Er be­staat een ern­stig ge­vaar dat u de ver­gun­ning mis­bruikt voor cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten. Ge­volg: de ge­meen­te kan de ver­gun­ning wei­ge­ren.
 • U heeft on­vol­doen­de ge­ge­vens aan­ge­le­verd om te kun­nen be­slis­sen op uw aan­vraag. Ge­volg: de ge­meen­te kan uw aan­vraag bui­ten be­han­de­ling stel­len. Dat be­te­kent dat de aanvraagpro­ce­du­re stopt.

U kunt geen bezwaar maken tegen een Bibob-onderzoek of de conclusies van een Bibob-onderzoek. U kunt wel bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente over uw vergunning.

Meer informatie

Bel tijdens openingstijden: 077 - 477 97 77

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl