Meldpunt voor zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder in de Wmo en heeft u te maken gehad met geweld of een calamiteit tijdens uw werk? Meld dit bij het sociaal domein Limburg-Noord.

Wat kunt u melden?

Calamiteit Wmo

Onder een calamiteit verstaat de wet een 'niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid'.

Geweldsincident Wmo

Onder een geweldsincident verstaat de wet 'geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, als mede lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft'.

Na uw melding

Toezichthoudend ambtenaar Wmo

  • Om de kwaliteit in zorgvoorzieningen te waarborgen is de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. 
  • De toezichthoudend ambtenaar Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van zorgvoorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan zorgaanbieders zijn gesteld. 
  • Daarnaast heeft de toezichthoudend ambtenaar Wmo een samenwerkende rol met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
  • Voor uw vragen over melding kunt u contact opnemen met de toezichthoudend ambtenaarexterne-link-icoon.