Meldpunt voor zorgaanbieders

Melden calamiteit Wmo

Onder een calamiteit verstaat de wet een 'niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid'.

Calamiteit melden

U komt terecht op de website van Sociaal Domein Limburg-Noord.

Melden geweldsincident Wmo

Onder een geweldsincident verstaat de wet 'geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, als mede lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft'.

Melden geweldsincident

Behandeling van de melding

  • Uw melding wordt behandeld door de toezichthoudend ambtenaar Wmo voor de regio Noord Limburg.
  • Ook met vragen kunnen instanties en anderen contact opnemen met de toezichthoudend ambtenaar Wmo.

Toezichthoudend ambtenaar Wmo

  • Om de kwaliteit in zorgvoorzieningen te waarborgen is de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. 
  • De toezichthoudend ambtenaar Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van zorgvoorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan zorgaanbieders zijn gesteld. 
  • Daarnaast heeft de toezichthoudend ambtenaar Wmo een samenwerkende rol met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
  • Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthoudend ambtenaar.