Doorstroomvoorziening Broekhuizenvorst

Wij openen volgend jaar een doorstroomvoorziening voor statushouders op een deel van Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. De doorstroomvoorziening is een nieuw concept en wordt vanaf februari 2024 ingericht. Het gaat om statushouders: mensen die in Nederland mogen blijven en die op een wachtlijst staan voor een woning in deze regio. Door de statushouders in de doorstroomvoorziening te huisvesten kunnen ze meteen beginnen met inburgeren en meedoen in de regio waar ze ook blijvend gaan wonen.

Vragen en antwoorden

De arbeidsmigranten zijn op die locatie illegaal gehuisvest. De gemeente heeft sinds 2019 in nieuw beleid vastgelegd dat huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken niet meer wordt toegestaan. De tijdelijke vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten verliep in de zomer van 2023.

Daarnaast hebben wij als gemeente een maatschappelijke verantwoording als het gaat om het ontlasten van de asielketen. De statushouders komen op een gedeelte van het recreatiepark.

De asielcrisis drukt op de gemeente. Een gedeelte op deze locatie kan snel klaar gemaakt worden voor de opvang van statushouders. Bijna alle voorzieningen zijn aanwezig voor een goede opvang.

In totaal zijn er 34 locaties onderzocht. Deze locaties zijn vanuit verschillende invalshoeken (wonen, beheer en realisatie, sociaal domein en veiligheid) onderzocht op geschiktheid. Vijf locaties zijn potentieel geschikt als locatie maar vallen af omdat realisatie op korte termijn niet mogelijk is (niet bouwklaar, geen nutsvoorzieningen, ontsluiting wegen), en/of grote investeringen vragen en/of reeds een andere invulling hebben.

Het college van B&W heeft op 31 oktober het besluit genomen om voor deze locatie te gaan. Op dit moment zijn we nog bezig met het maken van afspraken met de eigenaar van Kasteel Ooijen.

Voor statushouders die gekoppeld zijn aan Horst aan de Maas of aan onze buurgemeenten. Statushouders zijn mensen die al een status hebben en die op een wachtlijst staan om in een gemeente te gaan wonen. In een AZC worden vluchtelingen opgevangen tot en met het moment dat de aanvragen doorlopen en goed gekeurd zijn. Als dit gebeurd is, zijn ze statushouders en moeten ze wachten op een woning in de gemeente waaraan ze gekoppeld worden. 

Een doorstroomlocatie is in principe voor 1 jaar. De gemeente heeft aangegeven de locatie voor maximaal vier jaar open te houden als de doelgroep volop kan en mag meedoen in de samenleving (werk, school, taal).

Dat weten we nog niet precies. Samen met een professioneel bedrijf gaat de gemeente het beheer en toezicht rondom de doorstroomlocatie beheren.

Vanuit de doorstroomlocatie verhuizen de statushouders naar een reguliere woning in onze gemeente of 1 van onze buurgemeenten. 

 

Een statushouder mag maximaal 1 jaar blijven wonen op een doorstroomlocatie. Daarna moet er een woning geregeld zijn.

Wanneer we een professionele partij hebben geselecteerd, gaan we de veiligheid samen met de direct omwonenden vorm geven. Er komt in ieder geval een duidelijk aanspreekpunt voor de omwonenden.

Aanspreekpunt is de gemeente en we geven dit samen vorm met omwonenden.

Op dit moment moet er nog veel geregeld worden. Er moeten afspraken gemaakt worden met het ministerie.

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten zorgen voor passende woonruimte voor statushouders.

Samen met de buurgemeenten en provincie zijn wij verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Boodschappen doen hoort hier ook bij. We bekijken op dit moment op welke manier we dat gaan vormgeven.

Samen met de buurgemeenten en provincie zijn wij verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. (Primair) onderwijs hoort hier ook bij. We bekijken op dit moment op welke manier we dat gaan vormgeven.

Maximaal 1 jaar.

Dat weten we nog niet. Het COA bepaalt welke statushouders aan ons en onze buurgemeenten worden gekoppeld. Het zijn in elk geval statushouders die kunnen en mogen meedoen in onze samenleving.  We zetten daarom meteen in op werk, school en taal. Het COA laat de statushouders ‘druppelsgewijs’ komen naar de doorstroomlocatie.

Direct omwonenden hebben alle ruimte om met ons in gesprek te gaan. U mag met ons meedenken over de inrichting van de locatie. Denk daarbij aan beheer, veiligheid en toegankelijkheid.

Het beheer van de doorstroomlocatie wordt geregeld door de gemeente. U kunt contact opnemen met de gemeente.

Het recreatiepark Kasteel Ooijen is privé grond en geen openbaar gebied.

Wilt u helpen met de begeleiding bij de inburgering van de statushouders? Dan kunt u zich melden bij Synthese. Zij zoeken vrijwilligers.

Wanneer asielzoekers mogen werken en meedoen dan zijn asielzoekers ook welkom. Maar niet tegelijk met de statushouders.

De nieuwe inwoners gaan meedoen in het maatschappelijk leven. Denk daarbij aan inburgeren, werken, taal, onderwijs.