Doorstroomvoorziening Broekhuizenvorst

Wij openden in 2024 een doorstroomvoorziening voor statushouders op een deel van Kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. De doorstroomvoorziening is een nieuw concept en is vanaf februari 2024 ingericht. Het gaat om statushouders: mensen die in Nederland mogen blijven en die op een wachtlijst staan voor een woning in deze regio. Door de statushouders in de doorstroomvoorziening te huisvesten kunnen ze meteen beginnen met inburgeren en meedoen in de regio waar ze ook blijvend gaan wonen.

Hoog bezoek voor doorstroomvoorziening in Broekhuizenvorst

Als u deze video bekijkt, accepteert u de voorwaarden en de privacyregels van Youtube.

Impressie doorstroomvoorziening Broekhuizenvorst

Vragen en antwoorden

Ja, zij zitten nu in een asielzoekerscentrum in Nederland. Uitzondering zijn uiteraard de nareizigers. Zij komen mogelijk rechtstreeks uit het land van herkomst. 

Dat is wisselend. Van enkele maanden tot enkele jaren. 

De asielcrisis drukt op de gemeente. Een gedeelte op deze locatie kon snel klaar gemaakt worden voor de opvang van statushouders. Bijna alle voorzieningen zijn aanwezig voor een goede opvang.

In totaal zijn er 34 locaties onderzocht. Deze locaties zijn vanuit verschillende invalshoeken (wonen, beheer en realisatie, sociaal domein en veiligheid) onderzocht op geschiktheid. Vijf locaties waren potentieel geschikt als locatie maar vielen af omdat realisatie op korte termijn niet mogelijk was (niet bouwklaar, geen nutsvoorzieningen, ontsluiting wegen), en/of grote investeringen vroegen en/of reeds een andere invulling hadden.

Voor statushouders die gekoppeld zijn aan Horst aan de Maas of aan onze buurgemeenten. Statushouders zijn mensen die al een status hebben en die op een wachtlijst staan om in een gemeente te gaan wonen. In een asielzoekerscentrum worden vluchtelingen opgevangen tot en met het moment dat de aanvragen doorlopen en goed gekeurd zijn. Als dit gebeurd is, zijn ze statushouders en moeten ze wachten op een woning in de gemeente waaraan ze gekoppeld worden. 

Een doorstroomlocatie is in principe voor 1 jaar. De gemeente heeft aangegeven de locatie voor maximaal vier jaar open te houden als de doelgroep volop kan en mag meedoen in de samenleving (werk, school, taal).

De bewoners worden geplaatst is 4- of 6-persoons chalets die volledig ingericht zijn (slaapkamers, keuken, wc, douche, zithoek). Er is een centrale wasruimte met een aantal wasmachines en drogers. Er is vervoer georganiseerd door middel van dagpassen voor het openbaar vervoer; kleine busjes (9 personen) voor het doen van bijvoorbeeld boodschappen of bezoek aan ziekenhuis; een touringcar voor heen-en weer rijden naar scholen en inburgeringsverplichtingen. Een huisarts zal 1 of 2 keer per week op locatie spreekuur hebben. Vluchtelingenwerk is op bepaalde tijden aanwezig. En voor vermaak is er onder andere een trapveld. 

Vanuit de doorstroomlocatie verhuizen de statushouders naar een reguliere woning in onze gemeente of bij een gemeente in de regio.

Een statushouder mag maximaal 1 jaar blijven wonen op een doorstroomlocatie. Daarna moet er een woning geregeld zijn.

Op de doorstroomlocatie (een afgeschermd gedeelte van het park) is er voor de nieuwe inwoners maar ook voor de inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst op alle dagen 24 uur per dag (24/7) een aanspreekpunt in de persoon van een beheerder. De beheerder helpt de nieuwe inwoners bij vragen over het wonen en leven op het park en hij of zij is 24/7 bereikbaar. Daarnaast kunnen buurtbewoners er altijd terecht wanneer ze vragen hebben over de nieuwe buren. Naast een beheerder is er ook beveiliging aanwezig. Ook 24/7. Dit betekent dat er altijd minimaal 3 mensen aanwezig zijn op de locatie die aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Vanaf maandag 4 maart is de beheerder te bereiken op het nummer 06 - 17 10 21 26. Dit nummer mag gebeld worden voor vragen of misstanden met betrekking tot de locatie en/of bewoners.

De beveiligers zijn onder andere verantwoordelijk voor de toegang tot de locatie en zij kunnen in bepaalde gevallen handelen als dat nodig is. Er komen huis- en parkregels voor de tijdelijke bewoners van het park. De beveiligers kunnen ook eerste hulp verlenen. Zij vangen bij calamiteiten de hulpdiensten op en houden toezicht op de brandveiligheid.

Aanspreekpunt is de gemeente en we geven dit samen vorm met omwonenden.

Er rijden kleine busjes (9 personen) voor het doen van bijvoorbeeld boodschappen of bezoek aan ziekenhuis.

Samen met de buurgemeenten en provincie zijn wij verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. (Primair) onderwijs hoort hier ook bij. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd start het onderwijs zo dicht mogelijk bij de locatie (vandaar Dynamiek). Voor de oudere kinderen via de ISK Taalrijk in Horst aan de Maas of ISK Venlo, afhankelijk van de gemeente waar ze uiteindelijk komen te wonen.

Maximaal 1 jaar.

Dat weten we nog niet. De mensen die naar de doorstroomlocatie komen, worden door het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) aan onze regio toegewezen. Wij hebben geen zeggenschap over wie er naar onze regio komt. In algemene zin komen de meeste statushouders in Nederland uit Syrië. Daarnaast wonen er in Nederland statushouders uit landen als Eritrea, Afghanistan, Iran, Turkije, Jemen, Somalië en Irak. De gezinssamenstelling van statushouders die toegewezen worden aan gemeenten is lastig te voorspellen. In 2023 bestond de groep uit 50% gezinnen en 50% alleen-reizigers. Op dit moment is die verhouding ongeveer 75-25%. Ruim 50% van de alleen- reizigers komt in aanmerking voor gezinshereniging. Er komen dus geen (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

Het COA laat de statushouders ‘druppelsgewijs’ komen naar de doorstroomlocatie. 

U kunt de beheerder bellen op het nummer 06 - 17 10 21 26.

Het recreatiepark Kasteel Ooijen is privégrond en geen openbaar gebied.

Wilt u helpen met de begeleiding bij de inburgering van de statushouders? Dan kunt u zich melden bij Synthese. Zij zoeken vrijwilligers.

De statushouders gaan vanaf dag één meedoen via (vrijwilligers)werk,
onderwijs, taal en inburgering. Er komen statushouders te wonen die zijn
toegewezen aan Horst aan de Maas en aan verschillende gemeenten in
onze regio.

We kiezen er voor om te communiceren in verschillende groepen. Met de direct omwonenden (1), een kleinere afvaardiging van deze groep (2) en een groep stakeholders uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst (3). En we voeren individuele gesprekken met belanghebbenden. Op korte termijn voegen we nog twee groepen toe en dat zijn onze verenigingen en de inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Door de directe gesprekken hebben we vragen gekregen die ons helpen bij de organisatie. Er zijn zorgen geuit waar we samen oplossingen voor bedenken al rondlopend in het gebied. Bijvoorbeeld rondom het thema verkeersveiligheid en openbare ruimte. We staan in direct contact met elkaar.

Door middel van de uitgave van de MiniKoerier van 2 februari 2024 informeren wij een grotere groep inwoners huis-aan-huis onder andere over waar en hoe we u verder informeren. 

Samen met (een afvaardiging van) Buurtschap Ooijen en de Dorpsraad van Broekhuizenvorst hebben we gekeken op welke manier we de omgeving veiliger kunnen maken. Hieronder gaan we in op een aantal onderwerpen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen.

Voetpad

De Blitterswijckseweg wordt als gevaarlijk ervaren, mede door het vele vrachtverkeer. Daarom gaan we hier aan de kant van Lamb Weston een voetpad aanleggen. Het voetpad sluit vervolgens aan op de bestaande wegen. Het pad komt te liggen op grond van de gemeente, maar ook op grond van Lamb Weston. Lamb Weston heeft al toestemming gegeven om het voetpad op hun grond te realiseren.

Verlichting

Met name in buurtschap Ooijen wordt het fietspad op de dijk, de brug en de Ooijenseweg in de avonduren wanneer het donker wordt, als onoverzichtelijk en daardoor als gevaarlijk en/ of onveilig ervaren. We bekijken samen waar en welke verlichting we bijplaatsen. Zowel richting Blitterswijck als richting Broekhuizenvorst.

Parkeerverbod

Met regelmaat staan er vrachtwagens geparkeerd op de Blitterswijckseweg en Ganzenkampstraat. Dit is geen gewenste situatie. Het levert een direct gevaar op voor alle weggebruikers. Daarom stellen we op korte termijn een parkeerverbod in voor dit gebied. Ook onderzoeken we of de Blitterswijckseweg de status kan krijgen van een 50 km zone. Vervolgens bekijken we of we de kruispunten kunnen verbeteren en of we een veilige oversteek kunnen maken voor de voetgangers.

Veel vrachtverkeer

Op dit moment rijden er veel vrachtauto’s door Ooijen, Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Dit komt door werkzaamheden in Blitterswijck. Deze werkzaamheden duren nog tot de zomervakantie (bouwvak). Extra verkeersdrukte is dus tot die tijd onvermijdelijk.

Fietspad Provincie

Het doorgaande fietspad richting Blitterswijck is deels slecht verlicht. Ook ligt het deels in het overstromingsgebied. Hierdoor kan het fietspad niet het hele jaar door gebruikt worden. Met name in de wintermaanden niet. Het fietsverkeer moet dan over de Blitterswijckseweg de weg vervolgen richting het buurdorp. Dit is niet gewenst. Wij hebben onze zorgen hierover uitgesproken bij de Provincie Limburg. We zijn in gesprek met de provincie om het fietspad gedeeltelijk te verleggen. Ook zijn we in gesprek met de vervoerder/provincie over het openbaar vervoer. Concrete ontwikkelingen of toezeggingen zijn er nog niet.

Vluchtelingen

Volgens het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: afkomst, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur.Vluchtelingen kunnen asiel krijgen wanneer ze risico lopen op marteling of een onmenselijke of vernederende straf. Ook wanneer de situatie in een land bijzonder onveilig is, bijvoorbeeld wanneer er een oorlog is, kan een persoon asiel krijgen. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

Asielzoekers

Asielzoekers zijn personen die hun eigen land verlaten hebben en bescherming zoeken in een ander land. Wanneer ze asiel aanvragen doen ze een beroep op het VN-Vluchtelingenverdrag en willen ze erkend worden als vluchteling. Ze moeten zich voor een asielaanvraag melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel of op Schiphol om de asielprocedure te starten. Zolang ze nog niet erkend zijn als vluchteling, worden ze asielzoeker genoemd en hebben ze minder rechten.

Economische vluchtelingen

Economische vluchtelingen zijn mensen die niet zijn gevlucht om politieke redenen, maar om een betere levensstandaard te vinden. De term heeft vaak een afkeurende lading. Migranten die uit een veilig land komen en om economische redenen hierheen zijn gereisd, kunnen geen beroep doen op het VN-Vluchtelingenverdrag en krijgen geen asiel. Dit betekent dat zij in Nederland geen vergunning krijgen, maar terug moeten naar het land waar zij zijn geboren. 

Statushouders

Een statushouder is een voormalig asielzoeker die een vergunning heeft gekregen om in Nederland te mogen blijven. Zij hebben een legitieme reden om niet terug te gaan naar het land waar zij geboren zijn. Een statushouder blijft in een asielzoekerscentrum totdat er een woning beschikbaar is. Een statushouder krijgt een woning in de gemeente en gaat starten met de inburgering. Daar leren zij over de normen en waarden in Nederland, maar krijgen zij ook Nederlandse taal en starten zij met werken.