Weisterbeekschool naar De Afhang

12 mei 2023
Weisterbeek

Plattegrond met aanduiding locatie

Samen met Dynamiek Scholengroep, Kinderopvang ’t Nest werken we samen aan de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) Weisterbeek met een wijkfunctie. Na een uitgebreid en goed proces is overeenstemming bereikt om het nieuwe IKC Weisterbeek te realiseren aan de Almeweg op de locatie van een voormalig kassencomplex.

Op verzoek van de gemeenteraad is deze alternatieve locatie ook onderzocht naast de huidige locatie Weisterbeek. De komende periode worden de plannen voor deze locatie verder uitgewerkt. Naast het nieuwe IKC komt er ook ruimte voor woningen, groen en waterbeheer. Betrokkenen, waaronder de nieuwe buren in de Afhang, worden bij de totstandkoming van de plannen betrokken. 

IKC Weisterbeek

Het nieuwe IKC komt dus in De Afhang, waar ook een groot deel van de leerlingen van Weisterbeek vandaan komt. Dynamiek Scholengroep, Kinderopvang ’t Nest en de wijkcomités hebben eind 2021 al een zogenaamd programma van eisen opgesteld. Dit beschrijft aan welke eisen het nieuwe IKC dient te voldoen. Hoewel de locatie nu wijzigt en dat uiteraard consequenties heeft voor het gebouw, blijven deze uitgangspunten in grote lijnen hetzelfde.

Bij de concrete uitwerking van de plannen worden natuurlijk de nieuwe buren betrokken. Zo worden er buitenspeelruimtes ingericht die ook als fijne speelvoorziening voor de wijk dienen. De buitenruimtes zijn ook onderdeel van het plan van Dynamiek en de gemeente om voor de jongste kinderen bewegingsonderwijs te realiseren in en om de school. Ook de oudere leerlingen kunnen daar dan gebruik van maken, maar zij gaan daarnaast ook nog naar sporthal De Berkel.
 

Huidige locatie basisschool Weisterbeek

De afgelopen jaren is er door omwonenden en andere betrokkenen van de huidige locatie van de basisschool  constructief en intensief meegedacht over de inrichting van het gebied. Over onder andere groen, wonen   en ontmoeten. Hoewel het nieuwe IKC hier dus uiteindelijk niet wordt gebouwd, blijft deze input ontzettend waardevol. De gemeente Horst aan de Maas gebruikt deze input als kader voor nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen in dit gebied. Ook hier worden de omwonenden bij betrokken. Tot de nieuwe school in De Afhang klaar is, blijft sowieso de school op de huidige locatie in gebruik.

Aan de slag

Dynamiek Scholengroep, Kinderopvang ’t Nest, de wijkcomités en de gemeente Horst aan de Maas kunnen nu voortvarend aan de slag. Eerder heeft de gemeenteraad namelijk al een krediet vrijgemaakt voor de nieuwbouw van het IKC. De partijen staan te popelen om de plannen verder te concretiseren en deze dan zo snel mogelijk te realiseren. Stip op de horizon is nog altijd een nieuw IKC Weisterbeek eind 2025. Om te zorgen dat de kinderen en hun ouders de school veilig kunnen bereiken, worden op dit moment ook gezamenlijk enkele verkeersmaatregelen uitgewerkt.