Verbeteren leefomgeving omwonenden Californië

22 jan 2020
verlichting fietspad
Er komt geen verbindingsweg tussen Greenport Californië. Het college steekt het geld dat beschikbaar was voor deze weg nu in het verbeteren van de leefomgeving van de omwonenden in het buurtschap Californië. Omwonenden hebben de wens uitgesproken voor verlichting lang het fietspad Horsterweg/ Venloseweg en dat wordt dit jaar gerealiseerd.

Verbreding fietspad en alternatieve maatregelen

Een werkgroep met daarin omwonenden heeft met de gemeente gesproken over alternatieve verkeersmaatregelen voor de Horsterweg. In dit overleg is de wens uitgesproken voor verlichting lang het fietspad Horsterweg/ Venloseweg, Het college heeft ingestemd met deze wens. De verlichting zal samen met de verbreding van het betreffende fietspad gerealiseerd worden, naar verwachting in het 3e kwartaal van 2020.
Er blijft nog c.a. €700.000 over ten behoeve van de leefomgeving van de Horsterweg. In de werkgroep met omwonenden zal besproken worden waar dit geld aan uit gegeven wordt om de leefomgeving nog verder te verbeteren.                         

Geen verbindingsweg

Een aantal jaren geleden is bij de ontwikkeling van Klaver 11 met omwonenden afgesproken dat nadat ca. 40-60% van de gronden in Klaver 11 verkocht zouden zijn, een verbindingsweg zou worden aangelegd. Hier lagen echter geen verkeerskundige onderzoeken aan ten grondslag. Om de effecten van een verbindingsweg goed in beeld te krijgen heeft de gemeente verkeersonderzoeken uit laten voeren naar diverse varianten en alternatieven van de beoogde verbindingsweg. De uitkomst van die onderzoeken is helder en eenduidig. Namelijk, de verbindingsweg heeft nauwelijks effect op het verkeersaanbod rondom Californië, zal niet leiden tot een afname van verkeer op de Horsterweg en heeft een aantal nadelen. Zo zal de verbindingsweg in de praktijk niet leiden tot een betere verkeerssituatie op de Horsterweg. Maar leidt het mogelijk wel tot een verslechtering van de verkeerssituatie op andere wegen. Daarnaast is in de structuurvisie van Greenport een bewuste keuze gemaakt om geen aanvullende verbindingen vanuit de klavers te realiseren. Dit is om sluipverkeer te voorkomen en verkeersafwikkeling van de klavers via het hoofdwegennet af te dwingen. De verbindingsweg doet af aan die keuze. Daarom is nu besloten dat deze weg er niet komt, maar dat het geld geoormerkt blijft voor de leefomgeving in Californië.