Uitkomsten enquête duurzame energie

Onderzoeksbureau Citisens heeft in juni en juli een enquête gehouden. Wethouder Thijs Kuipers riep inwoners van de gemeente Horst aan de Maas op mee te denken over een duurzame toekomst. In juli en augustus vroegen we jongeren hoe zij over duurzame energie denken.

Voor de vakantie riep wethouder Kuipers iedereen op om mee te denken over de toekomst van duurzame energie in Horst aan de Maas want we staan samen voor een grote uitdaging. Ons energiesysteem gaat de komende 30 jaar veranderen: fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame energie. Hierover zijn wereldwijd en ook in Nederland en in de regio afspraken gemaakt. Dit gaat iets betekenen voor iedere inwoner want het landschap gaat er op een aantal plaatsen anders uitzien. Vandaar de oproep aan iedereen om mee te denken.

Thijs Kuipers: “Het is goed om te merken dat een grote groep inwoners, jong en oud, inderdaad met ons mee wil denken over een duurzame toekomst. Hartelijk dank daarvoor! De uitkomsten van de enquêtes krijgen een vertaling in het Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) die we op het moment opstellen om zon- en windenergieprojecten mogelijk te maken. Deze nota wordt in het najaar voorgelegd aan het college van B en W en de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen.”

Conclusies

  • Ruim 2/3 van de inwoners steunt de ambitie om 30% van het toekomstig energiegebruik lokaal duurzaam op te wekken. Deze ambitie is door de gemeenteraad in 2018 vastgesteld.
  • Een deel van deze energie kan worden opgewekt door zonnepanelen op daken. Om de opgave in te vullen zullen daarnaast ook zonneweides en windturbines nodig zijn om de opgave te realiseren.
  • Aan inwoners is gevraagd de balans te vinden tussen zonneweides of windturbines. Er is een lichte voorkeur voor zonneweides.
  • Ten aanzien van windturbines zien zij deze het liefst in een lijnopstelling, geen 'losse' turbines, maar in aansluiting op ’logische plekken’ in het landschap zoals langs de (snel)weg of spoorlijn op ruime afstand van woningen. 
  • Er een voorkeur om zonneweides grootschalig te clusteren verder van woonkernen, boven grote aantallen kleinere zonneweides versnipperd in het landschap. Jongeren hechten wat minder aan de clustering.
  • Een kwart van de inwoners is geïnteresseerd om, via een energiecoöperatie, zelf te investeren in zonneweides of windturbines.
  • Vrijwel iedereen is van mening dat de opbrengsten moeten terugvloeien naar de inwoners en omgeving waarin energieprojecten worden gerealiseerd.

Enquêtes onder inwoners en jongeren

Van 18 juni tot 9 juli 2020 hield onderzoeksbureau Citisens de enquête 'Wij gaan groen' onder alle inwoners van Horst aan de Maas. Inwoners werden hierop geattendeerd door middel van een korte film en een advertentie. Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken zijn diverse kanalen ingezet zoals; Nu.nl, HALLO, de website van de gemeente, eigen sociale media en de lokale (wijk-) bladen. De enquête was ook op papier beschikbaar.

Ook onder jongeren werd een enquête gehouden. Zij zijn de inwoners van de toekomst, belangrijk dus om ook hen te vragen hoe zij naar de toekomst en opwek van duurzame energie kijken.

Van 22 juli tot en met 13 augustus 2020 hield enquêtebureau Paranthion de enquête: 'Hoe groen ben jij?' onder alle jongeren van Horst aan de Maas tussen de 16 en 23 jaar. Via Facebook en Instagram werden zij door middel van een korte film en advertentie op de vragenlijst gewezen die qua vorm en vragen op de doelgroep was afgestemd.

Afspiegeling van de samenleving

Meer dan 500 inwoners vulde een enquête in (446 inwoners en 64 jongeren) . Citisens: “De resultaten van het onderzoek zijn gewogen op de verdeling van betrokkenheidsprofielen in de gemeente. Achtergrondkernmerken als leeftijd, opleiding, inkomen en sociale economische status zijn hierin ingebed. Hierdoor vormt de uitslag een goede basis als afspiegeling van de samenleving.”

De eerste stappen zijn gezet

Wethouder Kuipers: “Het doet me goed om te zien dat inwoners ook bij het vervolg betrokken willen blijven en er ook een groepje jongeren actief wil nadenken over het vervolg. Een grote opgave als deze kunnen we immers alleen samen realiseren. Deze inventarisatie van meningen en ideeën krijgt zoals gezegd een vertaling in de beleidsnota KODE. De komende maanden houden we u op de hoogte van de vervolgstappen.’’

Alle uitkomsten

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de rapporten.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de Nieuwsbrief #WijGaanGroen.

Meer informatie

Stuur een e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

Bel ons op: (077) 477 9777