Tekort in begroting door intensievere jeugdzorg

12 jun 2019
jeugd
De gemeente Horst aan de Maas bekijkt een aantal keren per jaar de lopende begroting om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Die worden dan meegenomen in de bijstellingen van de begroting. In de eerste bijstelling van de begroting 2019 heeft de gemeente een tekort geconstateerd van € 1,1 miljoen. Dit komt vooral door meerdere ontwikkelingen in het sociaal domein. Zo kampt Horst aan de Maas net als veel gemeenten in Nederland met fors oplopende kosten voor jeugdzorg.

Meer en complexere hulpvragen

Een aantal ontwikkelingen op het gebied van zorg en ondersteuning leiden tot hogere kosten dan begroot. Het zwaartepunt ligt bij de jeugdzorg door een stijging van het aantal cliënten en verwijzingen. De stijging van de kosten komt vooral door de toename in de zwaarte, de looptijd en de complexiteit van zorgvragen. Dit leidt er ook toe dat de Gebiedsteams van de gemeente meer gesprekken voeren. Voor de zwaardere zorgvragen is één gesprek namelijk vaak niet voldoende om tot passende oplossingen te komen. Wethouder Thijs Kuipers: “De toename van het aantal gesprekken heeft ook een positieve kant. Inwoners weten de gebiedsteams blijkbaar goed te vinden. Daardoor kunnen we problemen in een vroeg stadium aanpakken. Onze inzet is om zo uiteindelijk zwaardere en duurdere zorg te voorkomen”. Daarbij is de gemeente niet de enige verwijzer naar jeugdzorg. Veel jongeren worden doorverwezen door huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen zoals Bureau Jeugdzorg.

Landelijke afspraken

Daarnaast hebben gemeenten te maken met een aantal nieuwe landelijke afspraken. Voorheen betaalden cliënten voor Wmo-ondersteuning zoals hulp in de huishouding een eigen bijdrage op basis van hun inkomen. Per 1 januari 2019 kan dat niet meer. Cliënten betalen nu een landelijk bepaalde vaste - en vaak lagere - bijdrage, het zogenaamde ‘Wmo-abonnementstarief’. Ook is er meer vraag naar Wmo-ondersteuning, onder andere door de vergrijzing. Ten slotte zijn de tarieven van de aanbieders die de hulp in de huishouding uitvoeren gestegen.

Sluitende meerjarenbegroting

Door deze ontwikkelingen is een tekort van € 1,1 miljoen ontstaan in de totale begroting van circa € 100 miljoen. Het college informeert de raad hier open en transparant over en heeft al een aantal oplossingen voor ogen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Ze kijkt daarbij onder andere naar oplossingen binnen het sociaal domein. Daarnaast bekijkt het college of bepaalde investeringen in de tijd kunnen worden doorgeschoven.

Ook wil het college onderzoeken of de inkomsten verhoogd kunnen worden.

De opties worden in de komende maanden uitgewerkt en doorgerekend. Het college wil de raad dan in november een sluitende meerjarenbegroting 2020 voorleggen.