Samen op weg naar een duurzame energie (3)

De gemeenteraad heeft het Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) vastgesteld. In deze nemen we je mee in wat KODE is, hoe het tot stand is gekomen (deel 1) en wat het vervolgproces is (deel 2). In deze aflevering zoomen we in op de plannen om enkele middelgrote zonneweides te realiseren.

Ontwikkeling van middelgrote zonneweides (spoor 2)

Gemeente Horst aan de Maas heeft zichzelf de opgave gesteld om 1000 TJ (Terra Joule) aan duurzame energie op te wekken in 2030. Hiermee geven we invulling aan de afspraken in het nationale klimaatakkoord. Om deze ambitie te realiseren hebben we vier ‘sporen’ voor ogen zoals in het schema weergegeven.

Na instemming met KODE, door de gemeenteraad, stellen we een beoordelingskader op voor de plannen voor middelgrote zonneweides. Criteria hierin zijn o.a. de manier waarop een zonneweide in het landschap wordt verwerkt en hoe belanghebbenden betrokken worden bij het proces. Op basis van deze beoordeling worden ongeveer 6 plannen voor middelgrote zonneweides (tussen de 5-15 hectare (1 ha = 100 x 100 meter)) toegestaan. In totaal met een maximum van 75 hectare. Om versnippering van het landschap te voorkomen is er een voorkeur voor 5-6 middelgrote zonneweides boven tientallen kleine varianten. We verwachten hiermee 133 TJ op te wekken, dat is ongeveer 8% van de totale opgave die we in Horst aan de Maas willen realiseren. In KODE staat welke gebieden hiervoor in aanmerking komen en aan welke criteria de zonneweideprojecten moeten voldoen.

Waar is plaats voor middelgrote zonneweides?

Er is gekeken naar de aanwezigheid van cultuurhistorie, natuur en kwetsbaarheid in het landschap van onze gemeente. Op basis van deze analyse zijn bepaalde gebieden uitgesloten. Ook zijn er verschillende gebieden overgebleven die mogelijk wel geschikt zijn voor de ontwikkeling van middelgrote zonneweides. Dit zijn de kampen- en velden landschappen (geel omlijnd) en de heideontginning (oranje omlijnd). De Veenontginning landschappen (blauw omlijnd) zijn bovendien ook geschikt voor grotere zonneweides, daarover meer in deel 4 van deze reeks: de energielandschappen. Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van middelgrote zonneweides is dat deze aansluiten op bestaande structuren van het gebied. Daarmee bedoelen we dat de zonneweides aansluiten op wegen, duidelijke erfgrenzen en andere structuren in het landschap. Ook mag de kwaliteit, zoals reliëf of openheid van het landschap van het gebied, niet verder afnemen. In een ideale situatie zou een zonneweide juist bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het landschap.

Wat zijn belangrijke criteria?

De zonneweide(s) moet(en) goed in het landschap passen. Dat wil zeggen dat de grootte van de weide past bij het landschap en dat er maatregelen worden genomen voor eventuele betere inpassing. Dit kan bijvoorbeeld door het planten van heggen om een zonneweide.

Er wordt gezocht naar koppelkansen. Daarmee bedoelen we dat de zonneweides bijdragen aan meer doelen dan alleen duurzame elektriciteitsopwekking. Hierbij kun je denken aan mogelijkheden voor wateropvang, bijdragen aan de biodiversiteit door beplanting en inrichting van de zonneweide of het combineren van zonnepanelen boven zacht fruit en andere gewassen.

Inwoners profiteren van de opbrengsten van de zonneweides. We streven naar 50% lokaal eigenaarschap: inwoners krijgen de kans mede-eigenaar te worden en in de winst te delen. Hierbij speelt energiecoöperatie Reindonk Energie een belangrijke rol.

Er vindt een zorgvuldig omgevingsgesprek plaats met belanghebbenden en omwonenden, in een omgevingsgesprek krijgen belanghebbenden en omwonenden de gelegenheid om mee te praten over het plan.

Hoe nu verder?

De gemeente ontwikkelt deze zonneweides niet zelf maar maakt ze mogelijk. Dit doen we door middel van een openbare procedure. Dit houdt in dat initiatiefnemers, in een nog vast te stellen periode, plannen kunnen indienen. Deze beoordelen we op basis van het beoordelingskader. Dit stellen we in het voorjaar van 2021 op. Door op deze manier te werk te gaan, zorgen we ervoor dat de beste plannen vergund en ontwikkeld worden. Op het ogenblik is er echter onvoldoende ruimte op het elektriciteitsnet. Dat is waarschijnlijk rond 2030 opgelost door Enexis. Voorwaarde hierbij is wel dat zij weten waar uitbreiding wenselijk is, zodat zij gericht kunnen investeren. Dat proces kost tijd, er is dus geen haast.

Let op!

Nu KODE in beeld komt, wordt het voor projectontwikkelaars interessant om grond aan te kopen voor het realiseren van een zonneweide of windturbines. Een snelle deal kan echter vaak een zorgvuldig proces in de weg staan. Ook is een eerlijke verdeling van lusten en lasten met de omgeving vaak lastig waar te maken. Een goed omgevingsgesprek en goede afspraken met de omgeving zijn vaak wél de sleutel tot succes bij een zonne- of windproject.

Vragen?

Heb je als grondeigenaar of projectontwikkelaar vragen over KODE en wat dit wel of niet voor jou kan betekenen, neem dan contact met ons op via wijgaangroen@horstaandemaas.nl.

Lid worden?

Heb je interesse om lid te worden van de energiecoöperatie Reindonk Energie, ga dan naar de website van Reindonk Energie en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meer weten over zon- en windenergie?

Aanvullende informatie over de landelijke en regionale afspraken die zijn gemaakt over duurzame energie.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over duurzaamheid? Meld u aan voor de nieuwsbrief WijGaanGroen.

Een zorgvuldig proces gaat voor snelheid, alleen samen komen we verder #WijGaanGroen