Samen op weg naar duurzame energie (5)

Gebiedsverkenning betekent samen in gesprek. De gemeenteraad heeft het Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) vastgesteld. In deze serie artikelen nemen we u mee in wat KODE is, hoe het tot stand is gekomen (deel 1), wat het vervolgproces is (deel 2), de ontwikkeling van middelgrote zonneweides (deel 3) en de mogelijkheden van energielandschappen (deel 4). In deze voorlopig laatste aflevering zoomen we in de gebiedsverkenning die in januari 2021 start, nu KODE is vastgesteld.

Een zorgvuldig traject kost tijd

Gemeente Horst aan de Maas heeft zichzelf de opgave gesteld om 1150 TJ (Terra Joule) aan duurzame energie op te wekken in 2030. Hiermee geven we invulling aan de afspraken in het nationale klimaatakkoord. Via 4 sporen willen we deze ambitie waarmaken. Spoor 3, het realiseren van energielandschappen vraagt om een zorgvuldig traject dat naar verwachting vier tot zes jaar gaat duren. De ontwikkeling van de landschappen is ook afhankelijk van de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, op dit moment is er weinig capaciteit voor nieuwe grootschalige projecten. Dat betekent echter niet dat we moeten afwachten. Door nu te starten met de verkenning van energielandschappen, weet de netbeheerder waar zij moet gaan investeren. Zo gaan investeringen in netcapaciteit en projectplannen voor energielandschappen hand in hand. Om te komen tot die plannen is echter ook tijd nodig. Zorgvuldigheid gaat hierbij voor snelheid.  

Waaruit bestaat een verkenning?

In januari start de gebiedsverkenning naar mogelijke energielandschappen. De heer Frank van Bussel zal invulling geven aan deze rol. Hij zal als onafhankelijke gebiedsverkenner in eerste instantie in gesprek gaan met iedereen die wil meepraten over de mogelijke energielandschappen in de verkenningsgebieden Mariapeel en Maaslijn – A73. Naarmate het proces vordert zullen hieruit werkgroepen of andere overlegvormen voortvloeien, afhankelijk van de wensen van de deelnemende inwoners. Belangrijk uitgangspunt is dat inwoners, grondeigenaren, bedrijven en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan*. De rode draad hierbij is: waar is wat wenselijk en haalbaar. Er ligt nog niets vast, de verkenning is een zoektocht die in samenspraak vorm krijgt.

*Binnen de Covid19-mogelijkheden zal gezocht worden naar passende en wenselijk overlegvormen.

Frank van Bussel “Een succesvol project hangt of staat bij een zorgvuldig proces waarin inwoners zich ook echt gehoord voelen. Daar ga ik me de komende maanden voor de volle 100% voor inzetten”

Tijdens de verkenning komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

  • Waarom wind- en zonneparken?
  • Wat zijn mogelijke projectlocaties?
  • Welke kansen zijn er mogelijk voor mens, natuur en omgeving?
  • Op welke manier is eigenaarschap en financiële participatie mogelijk?

Het resultaat van deze verkenning is naar verwachting een aantal kansrijke energieprojecten.

Bij de verkenning van de energielandschappen wordt Reindonk Energie & Co betrokken als partij. Zij zijn voornemens één van de initiatiefnemers te zijn voor de ontwikkeling van een grootschalig energieproject.

Is een project ook echt haalbaar?

De eerste stap na de verkenning is een zogeheten haalbaarheidsstudie voor de meest kansrijke energielandschappen. In deze studie wordt samen met geïnteresseerde partijen gekeken of een energielandschap ook financieel echt haalbaar is. Daarnaast wordt gekeken hoe de verdeling van de lusten en lasten voor grondeigenaren en omwonenden er uit moet zien. Ook de mogelijkheden voor inwoners om financieel te participeren (=meedoen) zijn onderdeel van een haalbaarheidsstudie.

De gebiedsverkenning en haalbaarheidsstudie leiden samen tot een concreet projectplan. De gemeenteraad neemt uiteindelijk (waarschijnlijk najaar 2021) een besluit over het wel of niet uitvoeren van dit projectplan.

Van projectplan tot uitvoering in vogelvlucht

Het is nog ver weg maar wanneer de raad in het najaar 2021 besluit om een projectplan voor een energielandschap uit te voeren, zijn er een aantal vervolgstappen wenselijk. In deze aflevering passeren ze in vogelvlucht. Er wordt een milieueffectrapportage-studie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effecten op de omgeving en milieu en er moet een concreet energielandschap worden ontworpen. Ook hier worden de omwonenden en belanghebbenden nauw bij betrokken. Vervolgens moet er een omgevingsplanwijziging plaatsvinden en wordt er een vergunningsaanvraag opgesteld en ingediend. Ook worden de mogelijkheden voor financiële participatie verder uitgewerkt. Op het moment dat de vergunning is verleend, kan de ontwikkeling en aanbesteding van start gaan. Uiteindelijk wordt een energielandschap gerealiseerd.

Hoe nu verder?

Dit is, zoals vermeld, de voorlopig even de laatste aflevering rondom KODE. Tijdens de verkenning die plaats gaat vinden vanaf januari 2021 houden we u uiteraard zorgvuldig op de hoogte van de bijeenkomsten, het proces, de resultaten, de raadsbesluiten en de vervolgstappen zoals hierboven opgesomd.  

Let op!

Nu KODE in beeld komt, wordt het voor ontwikkelaars interessant om grondovereenkomsten met grondeigenaren te sluiten voor het realiseren van een zonneweide of windturbines. Een snelle deal kan echter vaak een zorgvuldig proces in de weg staan. Ook is een eerlijke verdeling van lusten en lasten met de omgeving vaak lastig waar te maken. Een goed omgevingsgesprek en goede afspraken met de omgeving zijn vaak wél de sleutel tot succes bij een zonne- of windproject.

Een zorgvuldig proces gaat voor snelheid, alleen samen komen we verder #WijGaanGroen.

Vragen?

Heb je als grondeigenaar of projectontwikkelaar vragen over KODE en wat dit wel of niet voor jou kan betekenen, neem dan contact met ons op via wijgaangroen@horstaandemaas.nl.

Lid worden?

Heeft u interesse om lid te worden van de energiecoöperatie Reindonk Energie? Ga dan naar de website van Reindonk Energie en/of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Meer weten over zon- en windenergie?

Wilt u op de hoogte blijven nieuws over duurzaamheid? Meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief #WijGaanGroen.