Projectsubsidie

Een projectsubsidie is een subsidie aan vrijwilligersorganisaties voor een eenmalige activiteit of evenement.

Eenmalige activiteit of evenement

Aan een project wordt eenmalig een projectsubsidie toegekend. Een uitzondering kan gemaakt worden voor nieuwe jaarlijkse terugkerende projecten of evenementen. Dat kan maximaal 4 jaar. Daarna wordt bekeken of het project zonder gemeentelijke subsidie uitgevoerd kan worden of dat structurele subsidie wenselijk is.

Aanvragen subsidie

Een subsidie wordt uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit ingediend. Gaat het om een aanvraag waarover de raad beslist, dan is deze aanvraagtermijn 16 weken.

Bij de aanvraag zijn o.a. de volgende gegevens nodig:

  • Een omschrijving van de activiteit
  • Nadere informatie over de doelen en resultaten en hoe de activiteit daaraan bijdraagt
  • Een begroting van inkomsten en uitgaven

Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 6 weken. Als het gaat om een subsidieaanvraag waarover de raad beslist, geldt een termijn van 12 weken.

Bijzondere verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger dient achteraf een verslag in, zodat de gemeente weet of de activiteit succesvol was of niet. Gebruik voor de verantwoording het formulier verantwoording projectsubsidie. Bij een projectsubsidie die door de raad wordt verstrekt, is daarnaast ook een financiële verantwoording nodig.

Voor de projectsubsidies stelt de gemeenteraad jaarlijks een totaalbudget vast. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.

Vragen of meer informatie?