Principeverzoek

Heeft u (bouw)plannen? Bij een principeverzoek legt u uw (bouw)plannen voor aan de gemeente voordat u een omgevingsvergunning, wijzigingsplan of bestemmingsplan aanvraagt. U laat dan de gemeente vooraf toetsen of de gemeente in principe positief staat tegenover uw plan.

Zorg dat u alle documenten over uw plan digitaal bij de hand heeft. Of maak er een foto van. Bijvoorbeeld bouwtekeningen, projectplannen, etc.

Meesturen

 • Situatietekening met daarop minimaal 2 straten (schaal 1:1000)
 • Tekening van het perceel waarover uw verzoek gaat
 • Vraagt u een welstandstoets aan? Geef dan de materialen en kleuren door die u gaat gebruiken.
 • Andere documenten die belangrijk zijn voor uw plan, zoals foto's van de omgeving, een plan van aanpak of tekeningen van de gevel (gevelaanzicht).

Voordelen

Het indienen van een principeverzoek kan u veel tijd en geld schelen. U krijgt dan van de gemeente te horen of uw (bouw)plan in principe haalbaar is. Deze reactie van de gemeente noemen we een principestandpunt.

Als u het niet eens bent met de beslissing

De gemeente neemt geen officieel besluit op uw principeverzoek. U krijgt alleen informatie of de gemeente wel of niet aan uw verzoek kan meewerken. U kunt dan ook geen bezwaar maken tegen het principestandpunt.

Belangrijk

In een principestandpunt geeft de gemeente vaak ook voorwaarden aan waar u bij de verdere uitwerking van uw plannen aan moet voldoen. De gemeente toetst dan in de vervolgprocedure of u aan deze voorwaarden heeft voldaan. Kunt u uiteindelijk niet aan de voorwaarden voldoen? Dan kan de gemeente uiteindelijk besluiten om toch geen medewerking te verlenen aan uw plan. 

Prijs

 • Bestemmingsplantoets:
  • Eenvoudige aanvraag: € 189,65. Toets bestemmingsplan, binnenplanse of buitenplanse kleine afwijking.
  • Ingewikkelde aanvraag: € 898,20. Plannen waarvoor een buitenplanse grote of uitgebreide afwijking met bouwactiviteiten van het bestemmingsplan nodig is, plannen waarvoor een nieuw bestemmingsplan of uitwerkingsplan nodig is.
 • Welstandtoets: € 189,65.
 • Toets door de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: € 898,20

In sommige gevallen leggen we uw plan voor aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De CRK kijkt naar de samenhang met de omgeving, het landschap, de cultuurhistorie en de economische haalbaarheid. Leggen wij uw plan voor aan deze commissie? Dan nemen wij altijd vooraf met u contact op.

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen zijn bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Ze gaan over hoe de omgeving gebruikt mag worden, bijvoorbeeld waar huizen mogen staan of wat de regels zijn voor parkeren. Ruimtelijke plannen staan op de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Of wilt u een schriftelijk formulier aanvragen?