Op naar een veilige en aantrekkelijke stationsomgeving

27 dec 2021
tekening van de nieuwe stationsomgeving
Het College stuurt het bestemmingsplan van Stationsomgeving Horst – Sevenum ter vaststelling naar de raad. Het ontwerp bestemmingsplan zorgt ervoor dat we wijzigingen kunnen gaan aanbrengen in de openbare ruimte rondom het trein- en busstation Horst – Sevenum. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming van het weg- en spoorwegvervoer en een aantrekkelijke stationsomgeving. Zo zullen straks onder meer de bushaltes verplaatst worden naar het voorplein, het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd die wordt ontsloten via een rotonde met daaronder een fiets- en voetgangerstunnel.

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Deze gaven aanleiding tot een kleine aanpassing van het plan. Het bestemmingsplan staat 8 februari 2022 op de raadsagenda.

Definitief ontwerp

De gemeente werkt samen met  partners NS Vastgoed, Provincie Limburg, Arriva en ProRail aan een verbetering van de stationsomgeving Horst - Sevenum. Na veelvuldige afstemming en in overleg met de omgeving, partners en andere betrokkenen ligt er nu een definitief ontwerp. Het bestemmingsplan is nodig om de gewenste wijzigingen in de openbare ruimte van de stationsomgeving door te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om de nieuwe wegen en langzaam verkeerstunnel te kunnen aanleggen.

Wethouder Eric Beurskens “Er is een aantrekkelijk stationsgebied ontworpen, waarbij rekening is gehouden met alle verkeersstromen die elkaar kruisen. Het wordt aantrekkelijker én veiliger, maar daar moeten we wel eerst het werk voor doen. Helaas kunnen we nog niet morgen aan de slag. Dat betekent ook dat, net als de afgelopen maanden, er ook de komende 2 jaren fasen van mogelijke overlast voor onze inwoners zullen zijn. Ik reken erop, dat we daarna een aantrekkelijke en eigentijdse stationsomgeving hebben.”

Planning

ProRail heeft onlangs het derde spoor verwijderd en de perrons vernieuwd. Voordat er gestart kan worden met de rest van de werkzaamheden moeten de netbeheerders de leidingen verleggen. Hiervoor is de wachttijd op dit moment ruim een jaar.  Dat betekent dat de meeste zichtbare werkzaamheden in 2023 plaatsvinden. Dan wordt  gestart met de aanleg van de tunnel, rotonde en de stationsomgeving.