kadernota Horst aan de maas 2021: positief beeld

7 jun 2021
Stapels munten waaruit blaadjes groeien. Een hand legt een muntje op een stapel.
De Kadernota 2022 geeft een positief beeld; er is financiële ruimte om te blijven investeren in de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Tegelijkertijd stuurt het college op een stabiel financieel beleid voor de lange termijn. De Kadernota 2022 wordt op 6 juli door de gemeenteraad besproken. Daarmee geeft de raad het college de uitgangspunten mee voor de begroting 2022.

Meer woningen als hoogste prioriteit

De Kadernota speelt in op belangrijke ontwikkelingen die op ons afkomen en opgaven waar we als gemeente voor staan. De grootste opgave voor de komende jaren is het bouwen van woningen. De ambitie is dat er in de periode tot en met 2025 voor 1.000 woningen een vergunning wordt afgegeven. Het doel is de balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt te herstellen, zodat er voor iedereen weer iets te kiezen is.

Investeren in de samenleving

In de begroting is al veel geld opgenomen voor investeringen in de samenleving. Bijvoorbeeld voor openbaar groen, veiligheid, duurzaamheid, (sport)accommodaties en scholen. Maar ook voor projecten die de leefbaarheid in dorpen en wijken versterken. In de Kadernota 2022 vraagt het college daarnaast geld voor andere opgaven. Onder andere voor de invoering van de Omgevingswet, de aanpak van criminaliteit, ontwikkelingen en innovaties binnen de zorg, de regiodeal en de uitvoering van de visie veehouderij. Daarbij spant het college zich ervoor in om de tarieven voor de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing gelijk te houden, uitgezonderd inflatiecorrectie.

Meer inkomsten uit Gemeentefonds

Via het Gemeentefonds krijgen gemeenten geld van de Rijksoverheid voor het uitvoeren van hun taken. Vanaf 2023 wordt dit fonds anders verdeeld onder alle gemeenten. Vorig jaar werd berekend dat Horst aan de Maas hierdoor fors minder geld van het Rijk zou krijgen. Op basis van nieuwe inzichten verwachten we nu dat de herverdeling juist positief uitpakt voor Horst aan de Maas. Dat betekent dat we meer geld uit het Gemeentefonds krijgen.

Kadernota vanaf 2024 positief

Door de hogere inkomsten uit het Gemeentefonds laat de Kadernota 2022 een positiever beeld zien dan we vorig jaar verwachtten. Het college verwacht nu voor de jaren 2022 en 2023 nog een tekort. Maar vanaf 2024 sluit het financiële huishoudboekje jaarlijks met een ‘plus’.

De kadernota wordt op 6 juli behandeld in de gemeenteraad.