Jaarrekening 2019 Horst aan de Maas: positief resultaat, veel gerealiseerd

15 mei 2020
Biljetten van 20 en 5 euro, euromunten en een stukje van een rekenmachine
In Horst aan de Maas doen we veel samen. Vrijwilligers, organisaties en ondernemers organiseren evenementen en activiteiten en houden onze 16 dorpen leefbaar. De gemeente ondersteunt daarbij. We halen adviezen op uit de samenleving en bespreken daar onze plannen. Zo brengen we onze opgaven samen tot resultaat. In 2019 is dat grotendeels gelukt en sloten we het jaar af met een positief saldo van ongeveer € 1.100.000. Voor de toekomst zijn er ook zorgen: de coronapandemie heeft een enorme impact op de samenleving. En het betekent financieel een grote tegenvaller voor de gemeente. Daarnaast dreigen er opnieuw grote kortingen vanuit het Rijk.

We doen het samen in Horst aan de Maas

Honderden vrijwilligers en vele organisaties, waaronder de gemeente, hebben samen de schouders gezet onder Horst aan de Maas 800 en het Oud Limburgs Schuttersfeest. Grote evenementen die veel inwoners dichter bij elkaar hebben gebracht. Samen optrekken deden we ook in het kader van de ‘European Greenleaf Award 2019’; een Europese duurzaamheidsprijs. De prijs bleek een vliegwiel voor duurzame activiteiten en initiatieven zoals de Kids Climate Conference, Green Deal Kronenberg Energieneutraal 2030 en belevingstuin Thielens Wei in Lottum. Daarnaast heeft de gemeente vorig jaar flink geïnvesteerd in het groen in de openbare ruimte. Dat leidt tot een grotere variatie aan bomen, planen en bloemen. Dat is belangrijk voor het klimaat en het houdt ons landschap aantrekkelijk voor recreatie. In 2019 steeg het aantal dagbezoeken en overnachtingen in onze gemeente en werd 12% meer besteed in de toeristische sector dan in voorgaande jaren.

We zorgen voor elkaar

In 2019 zijn er weer meer inwonersinitiatieven bijgekomen op het gebied van leefbaarheid en de zorg voor elkaar. Zo gingen inwoners in verschillende dorpen aan de slag met het thema dementie en hebben bewoners van de Norbertuswijk in Horst een netwerk van straatcontactfunctionarissen opgezet. Een greep uit de vele initiatieven in onze gemeente die eraan bijdragen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Een mijlpaal op dit gebied is de afronding van het project Hof te Berkel in Horst. In 2019 zijn de laatste kavels verkocht. In minder dan acht jaar tijd is een verouderde zorglocatie omgezet in een moderne, dynamische woonwijk waar jonge starters, gezinnen, vitale ouderen en mensen met een zorgvraag samen leven.

Meer informatie is te lezen in de digitale jaarrekening 2019 via onze website www.horstaandemaas.nl

Positief financieel resultaat

Het huishoudboekje van de gemeente voor 2019 laat onderaan de streep een positief saldo zien van ruim € 1.100.000. Waar we in de periode 2015-2018 te maken hadden met oplopende kosten voor zorg en ondersteuning, zien we in 2019 een daling van € 375.000 ten opzichte van 2018. We werken op basis van een ‘Actieplan Sociaal Domein' aan vernieuwende en betere manieren om de hulp aan inwoners te organiseren. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Daarnaast is een aantal begrote uitgaven vorig jaar niet gedaan omdat actiepunten niet konden worden opgepakt of nog niet afgerond zijn. Dat gebeurt alsnog in 2020.

Afronden projecten en storting in Algemene Reserve

Het college stelt de gemeenteraad voor € 514.000 over te hevelen naar 2020 om de werkzaamheden uit 2019 alsnog op te pakken of af te ronden. Daarnaast stelt het college voor € 490.000 te reserveren voor het behoud van kennis in de organisatie. In de komende jaren gaan veel medewerkers van de gemeente met pensioen. Om te voorkomen dat al hun kennis uit de organisatie verdwijnt, is het goed dat zij hun opvolgers zelf inwerken. Zodat geplande projecten en werkzaamheden gewoon door kunnen gaan. Dat leidt soms tot wat hogere personeelskosten. Ten slotte wil het college het restant van € 163.000 terugstorten in de Algemene Reserve.

Tevreden over 2019, uitdagingen voor de toekomst

Thijs Kuipers, wethouder Financiën: ‘Als ik kijk naar de enorme inzet van inwoners, vrijwilligersorganisaties en ondernemers voor de leefbaarheid van Horst aan de Maas, dan kijk ik met tevredenheid terug op 2019. Ik ben ook erg blij met hun input waarmee we beleid kunnen opstellen of verder aanscherpen. Die gesprekken blijven we natuurlijk voeren, ook in 2020 en daarna. Daarnaast blijkt ook uit deze jaarrekening dat we onze financiële huishouding nog steeds goed op orde hebben. Tegelijkertijd kijken we als college met de nodige bezorgdheid vooruit naar de komende jaren. Net als andere gemeenten in Nederland zien we fors teruglopende inkomsten van de Rijksoverheid. En de economische effecten van de coronacrisis zijn nog niet bekend. We komen dus nog voor uitdagingen te staan. Maar ik heb het vertrouwen dat we die in Horst aan de Maas sámen aankunnen.’

De jaarstukken 2019 worden op 7 juli ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.