Horst aan de Maas 2040: een gezonde woongemeente

20 juni 2024
Algemeen

Het college van Horst aan de Maas presenteert de conceptkoers voor Horst aan de Maas 2040. Deze ruimtelijke koers, die tot stand is gekomen door uitgebreide participatie, zet in op een gezonde woongemeente in een aantrekkelijk landschap met een duurzame en waardevolle economie. Dit na opdracht van de gemeenteraad voor een ambitieuze omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor Horst aan de Maas 2040 vastgelegd. Alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, worden na vaststelling van de visie, hieraan getoetst. De conceptkoers wordt op 26 juni aan de raad voorgelegd, en waar nodig aangescherpt. Vervolgens gaat de gemeente in de nazomer opnieuw terug naar alle inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties om ook daar de koers te toetsen.

Beperkte ruimte vraagt om keuzes

Op weg naar Horst aan de Maas 2040 heeft de gemeente te maken met diverse uitdagingen waarbij het de kunst is om zorgvuldig om te gaan met de beperkte ruimte. Daarom worden er nu, als het aan het college ligt, leidende principes bepaald voor gemeente Horst aan de Maas. Dit helpt niet alleen het college bij het nemen van besluiten, maar biedt ook een duidelijke koers voor ondernemers en initiatiefnemers. Wethouder Thijs Kuipers: "In 2040 staan we bekend als gezonde woongemeente, in een aantrekkelijk landschap met een duurzame en waardevolle economie. Dit betekent dat we ook moeten kiezen om zaken die niet bijdragen aan dit doel niet meer te doen. Met deze koers geven we dan ook gehoor aan de wens van het grootste deel van onze inwoners."

Gezonde leefomgeving met woningen en voorzieningen naar behoefte 

Met deze koers zet gemeente Horst aan de Maas volop in op een gezonde leefomgeving met woningen en voorzieningen naar behoefte. Daarnaast benadrukt het college het belang van de economie en het landschap, echter ondersteunend aan een gezonde woongemeente. Richting 2040 wordt dan ook gewerkt aan een duurzame en waardevolle economie die bijdraagt aan de samenleving. In de conceptkoers gaan natuur, extensieve landbouw en recreatie hand in hand. Ook zijn de voorwaarden om tot deze koers te komen beschreven in twee randvoorwaardelijke principes: bodem en water als sturende onderlegger & werken aan integrale, innovatieve energie- en vervoersystemen. Na vaststelling van de omgevingsvisie, naar verwachting in de zomer van 2025, kan de gemeente samen met inwoners, ondernemers, belanghebbenden en overheidsinstanties gaan bouwen aan de toekomst. Zo blijft Horst aan de Maas die levendige plattelandsgemeente én wordt de mooie ligging tussen Maas en Peel en de nabijheid van diverse steden goed benut. 

Op weg naar Horst aan de Maas 2040

De themavergadering van de raad op 26 juni wordt live uitgezonden en is voor inwoners bij te wonen. Met de raad wordt besproken waar eventuele aan- of verscherping nodig is voordat de gemeente de conceptkoers gaat toetsen bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties. Na deze uitgebreide participatie vindt in het laatste kwartaal van 2024 opnieuw een consulterende sessie met de gemeenteraad plaats. Deze input wordt verwerkt voordat begin 2025 besluitvorming plaatsvindt voor de ontwerp omgevingsvisie. Deze ontwerp omgevingsvisie wordt daarna 6 weken ter inzage gelegd zodat iedereen de gelegenheid heeft een zienswijze in te dienen. Na beoordeling van eventuele zienswijze wordt de omgevingsvisie aan de raad ter vaststelling aan de raad voorgelegd in de zomer van 2025. Bekijk alle informatie over de omgevingsvisie.externe-link-icoon

afbeelding waarin zes principes staan voor de ruimtelijke richting Horst aan de Maas 2040.