Vooraanzicht obs Weisterbeek

Herontwikkeling locatie Weisterbeek

Op de locatie Weisterbeek komt een nieuwe school. Basisschool Weisterbeek is te klein geworden. En past niet meer bij de eisen van deze tijd. Daarom gaan we op dezelfde plek een nieuwe school bouwen. Dit doen we samen met stichting Kinderopvang 't Nest. We noemen dat een integraal kindcentrum. En we doen dit samen met de wijken eromheen zoals In de Riet en de Mussenbuurt. Bij het integraal kindcentrum komt ook een ontmoetingscentrum voor de wijken rondom de Weisterbeek. Voor het realiseren van de woningen werken we samen met Wonen Limburg.

Kansen voor een gezonde leefomgeving

De nieuwbouw is een unieke kans om opnieuw te kijken naar de functies wonen, verkeer, groen en ontmoeten rondom de Weisterbeek. Het biedt bijvoorbeeld een kans om de wijken In de Riet en de Mussenbuurt meer in verbinding te brengen met Horst centrum én met het kindcentrum als hart van de wijk. Dit is onderdeel van het project Horst-West. We gebruiken deze kans ook om een veilige route voor schoolgaande kinderen te maken. Daarom kijken we in de plannen ook welke aanpassingen nodig zijn aan de Vijverlaan, de Schoolstraat en de oversteek aan de Westsingel. De gemeenteraad heeft gevraagd om ook te onderzoeken of ondergronds parkeren mogelijk is.

We hebben hierover met bijna 30 direct omwonenden en bewoners van de omliggende buurten gesprekken gevoerd. Daarnaast hebben zo’n 60 inwoners van Horst aan de Maas vragen online beantwoord. Op basis van alle verzamelde reacties en onderzoek door onder meer verkeerskundigen werken we nu het voorkeursscenario verder uit.

Nieuws

 • Weisterbeekschool naar De Afhang

  Dynamiek Scholengroep, Kinderopvang ’t Nest en de gemeente Horst aan de Maas werken samen aan de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) Weisterbeek met een wijkfunctie. Na een uitgebreid en goed proces is overeenstemming bereikt om het nieuwe IKC Weisterbeek te realiseren aan de Almeweg ineen voormalig kassencomplex.

 • Terugblik themaraad Weisterbeek 6 december

  De afgelopen maanden hebben Dynamiek Scholengroep, Kinderopvang ’t Nest, Wonen Limburg en gemeente Horst aan de Maas samen met omwonenden en andere betrokkenen hard gewerkt aan het verder vormgeven van de locatie Weisterbeek. Een herontwikkeling met een Integraal Kind Centrum (IKC) Weisterbeek, sociale huurwoningen, wijkfunctie en een groene omgeving. Op dinsdag 6 december is de gemeenteraad tijdens een themasessie bijgepraat over de uitkomsten van dit proces én over de mogelijke alternatieven voor nieuwbouw van het IKC op een andere locatie.

  Vooraanzicht obs Weisterbeek

Agenda en proces

 • 6 december: themabijeenkomst gemeenteraad (openbare bijeenkomst) inpassingsplan en financiële vertaling

 • december: informatiebijeenkomst (overige) wijkbewoners

 • 1e kwartaal 2023: gemeenteraad neemt besluit over definitief inpassingsplan en de kaders voor de verdere uitwerking

Meer informatie en contact

Terugblik

In ons vorige Weisterbeekbericht informeerden wij u dat de raad heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) en de ontmoetingsruimte. Daarbij vroeg de raad om de mogelijkheid van ondergronds parkeren nader te onderzoeken.

Inpassingsplan met gewenste uitstraling

De afgelopen maanden is onder leiding van deskundigen in diverse werkgroepen hard gewerkt aan het verder vormgeven van het IKC (binnenkant en buitenkant) en het omliggend gebied. In deze werkgroepen zitten afgevaardigden vanuit de gemeente, de school, de kinderopvang, Wonen Limburg en de wijken In de Riet, De Mussenbuurt en het Wervelkwartier. Om een uitgewerkt inpassingplan met gewenste uitstraling en een financiële vertaling begin 2023 voor te kunnen leggen aan de raad, organiseren we op dinsdag 6 september nog een workshop met deze werkgroepen en direct omwonenden.

Selectie architect

In het najaar ontvangen vervolgens alle overige (ongeveer 100) bij de herontwikkeling van de locatie Weisterbeek betrokkenen een uitnodiging voor een gezamenlijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het inpassingsplan met gewenste uitstraling aan u voorgelegd. Uw opmerkingen nemen we mee in de kaders en uitgangspunten voor de verdere uitwerking door mogelijke architecten en de voorbereiding voor de raad in het eerste kwartaal van 2023.

Op 8 maart jl. stemde de raad unaniem in met het beschikbaar stellen van geld voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) en de ontmoetingsruimte. Ook onderschreef de raad de ambitie om meer groen, openheid, verkeersveiligheid, voldoende parkeervoorzieningen en circa tien woningen te realiseren. Daarbij vroeg de raad om de mogelijkheid van ondergronds parkeren nader te onderzoeken.

We kunnen nu dus aan de slag om het IKC (binnenkant en buitenkant) en het omliggend gebied verder vorm te geven.

Eerst verdiepen

De afgelopen periode ontwikkelden we tijdens verschillende bijeenkomsten en met zo’n 100 betrokkenen een voorkeursscenario. De komende maanden gaan we dit scenario en de gemaakte opmerkingen verder inhoudelijk verkennen.

De eerste stap is antwoorden vinden op vragen zoals: Hoe kunnen de functies van het IKC, het wonen en ontmoeten elkaar versterken? Hoe kan dit de gezonde leefomgeving van de locatie Weisterbeek, vooral ook in Horst-West, versterken? Welke afspraken moeten dan worden gemaakt rondom samenwerking, organisatie en financiën?

Deze verdiepingsslag maken we in werkgroepen, waaraan afgevaardigden meedoen vanuit de gemeente, de school, de kinderopvang, Wonen Limburg en de wijken In de Riet, De Mussenbuurt en het Wervelkwartier.

Dan weer verbreden

De eerste resultaten kunnen we naar verwachting snel na de zomervakantie met u bespreken. Tot die tijd houden wij u op de hoogte over de voortgang.

Via dit traject van verdiepen en dan weer verbreden, werken we samen met u naar een concreet inpassingsplan en gewenste uitstraling van de locatie Weisterbeek en de directe omgeving, inclusief een financiële vertaling. In het najaar wordt dit plan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daarna volgt de selectie van een architect.