Gevolgen stikstofproblemen voor Horst aan de Maas

1 nov 2019
Logo Horst aan de Maas
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden in de omgeving van Horst aan de Maas zijn Deurnsche Peel en Mariapeel, Maasduinen en Boschhuizerbergen.

Dit bericht is op 3 februari 2020 aangepast.

De uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het nodig dat op een andere manier wordt aangetoond dat het project of plan op voorhand geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming worden verleend.

Gevolgen voor de gemeente Horst aan de Maas

  • De gemeente blijft omgevingsvergunningen verlenen voor relatief kleine aanvragen en gelegen op grotere afstand van Natura 2000-gebieden
  • Bestemmingsplannen, nieuwe infrastructurele werken en relatief grotere omgevingsvergunningaanvragen moeten getoetst aan de Wet Natuurbescherming (Wnb)

Relatief kleine aanvragen omgevingsvergunning

De meeste vergunningaanvragen in onze gemeente zijn voor relatief kleine bouwplannen en activiteiten. Ook liggen ze vaak op grotere afstand van Natura 2000-gebieden. Denk aan een dakkapel of een aanbouw. Zo’n plan leidt meestal niet tot extra stikstofneerslag in Natura2000-gebieden. Deze vergunningen verleent de gemeente gewoon. Soms ligt een plan wel dicht bij een Natura2000-gebied. Dan bekijkt de gemeente per geval of de vergunning door kan gaan of niet. En of u daarvoor nog extra aanvragen moet doen zoals een Wnb-vergunning.

Bereken met de AERIUS Calculator de stikstofneerslag

Met de AERIUS Calculator berekent u of uw initiatief zorgt voor extra stikstofneerslag. Als er geen extra stikstofneerslag is door uw initiatief, heeft u geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning). Een Wnb-vergunning vraagt u aan bij de provincie.

Bestemmingsplannen

Bij nieuwe bestemmingsplannen moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten optreden bij Natura 2000-gebieden. Kunnen er (mogelijk) wel significant negatieve effecten optreden, dan moet de initiatiefnemer een passende beoordeling uitvoeren. Voor een passende beoordeling is altijd een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage) nodig.

Overige initiatieven

Voor andere initiatieven moet u altijd aantonen dat uw initiatief geen extra stikstofneerslag oplevert voor Natura 2000-gebieden. U controleert dit met de AERIUS Calculator. Levert uw initiatief extra stikstofneerslag op? Dan moet u een Wnb-vergunning aanvragen bij de provincie.

Dit geldt voor initiatieven zoals bijvoorbeeld:

  • Evenementen (afhankelijk van locatie en omvang van het evenement)
  • Milieumeldingen voor het wijzigen van uw bedrijfsactiviteit
  • Grotere aanvragen omgevingsvergunning
  • Wegwerkzaamheden

Landbouw

Het kabinet wil in de omgeving van Natura 2000-gebieden bronnen van stikstofuitstoot wegnemen. Het kabinet was dit ook al voor de PAS-uitspraak van plan. Dit gaat het kabinet doen door boeren die dat willen, te helpen om op een goede en verantwoorde manier te stoppen. Vrijwilligheid is hierbij het uitgangspunt.

In Horst aan de Maas hebben 21 varkenshouders zich aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Dit is een subsidieregeling voor varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken in gebieden waar veel veehouderijen zijn en die willen stoppen met het bedrijf. In heel Nederland hebben zich meer varkenshouders ingeschreven dan verwacht. Of alle varkenshouders in onze gemeente in aanmerking komen en uiteindelijk daadwerkelijk besluiten te stoppen is nog niet bekend.

Limburgs Aanvalsplan Stikstof

De provincie Limburg heeft het Aanvalsplan Stikstof gepresenteerd. De provincie wil de stikstofproblemen aanpakken met het versnellen van het herstel van de natuur in stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Ook wil de provincie de stikstofuitstoot bij de bron aanpakken en tegelijk ruimte geven voor nieuwe bedrijvigheid. De Provincie gaat hier samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden werk van maken.

Aanvraag duurt langer

De uitspraak over het PAS betekent dus niet dat er niets meer mag in onze gemeente. Wel kan het soms langer duren voordat u duidelijkheid krijgt over uw initiatief. Dit vinden wij vervelend voor iedereen die graag aan de slag wil. We hopen dat de Rijksoverheid snel met een oplossing voor deze situatie komt.

Meer informatie

Heeft u vragen over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid van het kabinet of het aanvragen van een vergunning?