Gemeenteraad stemt in met Kader voor het Opwekken voor Duurzame Elektriciteit (KODE)

16 dec 2020
zonnecollectoren
Horst aan de Maas heeft de ambitie om tot 2030 35% energie te besparen en 30% van de benodigde energie lokaal duurzaam op te wekken. De gemeenteraad stemde gisteravond tijdens de raadsvergadering in met de KODE waarmee de randvoorwaarden voor het realiseren van toekomstige lokale, duurzame energieprojecten (zonneweides en windturbines) worden vastgelegd.

Thijs Kuipers: ” Nu KODE is vastgesteld kunnen we verdere stappen zetten om daadwerkelijk te gaan realiseren. De gebiedsverkenner kan nu van start met de verkenning naar energielandschappen. Samen kijken naar wat waar en onder welke condities mogelijk is. We hebben de kaders dan wel opgesteld, de precieze invulling is aan de gemeenschap. Uit de verkenning en haalbaarheidsanalyse gaat blijken wat er daadwerkelijk mogelijk is. Het laatste woord is aan onze raad.”

Om tot KODE te komen werden deze zomer inwoners en belanghebbenden gevraagd naar hun ideeën en meningen en is een landschapsanalyse uitgevoerd. De uitslag kreeg een vertaling in dit beleidsstuk met vier sporen om de ambitie te realiseren. De focus ligt op bronnen van duurzame elektriciteit die op dit moment technisch haalbaar, financieel betaalbaar en veilig zijn; zon en wind.

Nog even de vier sporen op een rij:

  • De gemeente geeft de voorkeur aan het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen op daken, dubbel ruimtegebruik op bijvoorbeeld taluds of parkeerplaatsen en kleinschalige projecten. Dit is echter onvoldoende om aan de opgave te voldoen. Er zijn meer maatregelen nodig.
  • Daarom maken we ruimte voor het inrichten van enkele middelgrote zonneweides in onze gemeente op die plekken waar dit landschappelijk het beste past. Inwoners krijgen hierbij de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de energie coöperatie.
  • Voor het realiseren van een of meerdere grotere energielandschappen start januari de verkenning. Een onafhankelijk gebiedsverkenner gaat met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek om te onderzoeken wat de concrete mogelijkheden zijn in de twee verkenningsgebieden: het gebied tussen de A73 en de Maaslijn en het gebied tussen Mariapeel en Middenpeelweg. Deze gebieden lijken het meest gunstig vanwege het soort landschap, de koppelkansen, afstanden tot woningen en aanwezige structuren. Er wordt gedacht aan een verdeling van 25% windturbines en 75% zonneweides. Op basis van deze verdeling zou er in Horst aan de Maas 350 hectare aan zonne-energie en 233 TJ aan windenergie (ca. 7 windturbines) gerealiseerd moeten worden. Deze getallen zijn een indicatie.
  • Met het oog op de toekomst kijken we ook naar innovatieve mogelijkheden om energie op te slaan en andere vormen van energie-opwek. Dit doen we samen met de gemeenten in de regio.

Met de kaders in KODE gaan we aan de slag met de energietransitie die past binnen het landschap van Horst aan de Maas. De opbrengsten hiervan landen zoveel mogelijk in Horst aan de Maas bij  inwoners die kunnen meeprofiteren.