Gebiedsvisie A73-Maaslijn

In het gebied A73-Maaslijn zijn 3 gebieden waar we onderzoek doen naar het plaatsen van windmolens. We maken daarom een gebiedsvisie voor dit gebied. In de gebiedsvisie komt onder andere te staan of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier.

In Horst aan de Maas willen we 30% van de energie die we gebruiken in onze eigen gemeente op een duurzame manier opwekken. Dit kan voor een deel in energielandschappen met zonne-energie of windenergie. In het Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit zijn 2 gebieden aangewezen waar we de mogelijkheden voor energielandschappen verder onderzoeken. Dit zijn de gebieden Mariapeel voor zonne-energie en de A73-Maaslijn voor windenergie.

In het gebied A73-Maaslijn zijn 3 gebieden waar misschien windmolens kunnen komen. Dit zijn Witveld, Klaver 11 en Hoogheide. We maken daarom een gebiedsvisie voor dit gebied. In de gebiedsvisie komt te staan of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier. We kijken in de gebiedsvisie ook naar de toekomstige ontwikkelingen voor landbouwbedrijven, natuur en leefbaarheid. Samen met inwoners, bedrijven en mensen of organisaties met een belang in het gebied werken we de visie uit. De gemeenteraad beslist begin 2023 over de gebiedsvisie.

Informatie over de gebiedsvisie

Waarom dit gebied?

Het gebied is afwisselend met onder andere bedrijventerreinen, landbouw en tuinbouw. Een aantal plekken is goed geschikt om te combineren met minimaal 3 windmolens. En er zijn in dit gebied weinig technische bezwaren. Daarom is dit gebied een goed begin om de mogelijkheden verder te onderzoeken. In dit gebied kunnen we de windmolens ook aansluiten op de infrastructuur van de Maaslijn (spoorlijn) en de autosnelweg A73.  

Wat komt er in de gebiedsvisie?

Inwoners gaven tijdens de gebiedsverkenning aan dat zij graag een visie willen over meer onderwerpen dan alleen windmolens. De gemeenteraad wil daarom dat in de gebiedsvisie een beeld komt van de ontwikkelingen in:

  • Windenergie
  • Landbouw
  • Natuur
  • Leefbaarheid

In de visie komt te staan of windenergie haalbaar is en op welke manier. We laten hiervoor een milieutechnische analyse doen. Ook praten we met inwoners, bedrijven en anderen in de omgeving om te onderzoeken wat zij vinden van het plaatsen van windmolens in het gebied.

We laten ook een businesscase uitwerken. Hierin krijgen we een beeld van de kosten en de winst. We willen namelijk de winst als dat kan gebruiken voor andere projecten in het gebied.

Waarover beslist de gemeenteraad?

De informatie in de gebiedsvisie helpt de gemeenteraad om een besluit te nemen over deze onderwerpen:

  • Kunnen we in een gebied windmolens plaatsen en wat zijn daarvoor de voorwaarden? In welk gebied kan dat?
  • De gebiedsvisie A73-Maaslijn.
  • Gaan we door met de volgende fase? In de volgende fase maakt de gemeente of een andere organisatie een projectplan voor het gekozen gebied.
  • Wie doet wat in de volgende fase? En wie is waarvoor verantwoordelijk?

De gemeenteraad beslist hier eind 2022/ begin 2023 over.

Waarom onderzoekt de gemeente mogelijkheden voor windmolens?

In Horst aan de Maas willen we in 2030 35% minder energie verbruiken. En 30% van de rest van de energie die we nodig hebben duurzaam en lokaal opwekken. Dit willen we doen met 75% zonne-energie en 25% windenergie. Voor windenergie betekent dit dat we 223 TJ nodig hebben. Daarvoor zijn 7 windmolens nodig. De gemeenteraad heeft dit besloten in het Kader Opwekking Duurzame Elektriciteit.

Het klimaat verandert snel. Dit komt doordat we te veel broeikasgassen uitstoten. Een van de belangrijkste broeikasgassen is CO2-uitstoot van verkeer, landbouw en industrie. De temperatuur stijgt en de aarde warmt op. Hierdoor smelten de ijskappen en stijgt de zeewaterspiegel. En hebben we in de zomer steeds vaker hogere temperaturen. Mensen kunnen hier niet goed tegen en krijgen hittestress. In de natuur is er steeds vaker droogte waardoor boeren minder voedsel kunnen produceren. Ook zijn er vaker hevige en lange regenbuien met veel wateroverlast. Daarom hebben politici in de hele wereld, in Nederland en ook in onze regio afspraken gemaakt.

Lees meer over waarom we overstappen naar duurzame energie en over de afspraken.

Meepraten: informatiebijeenkomsten

We maken de visie samen met bewoners, grondeigenaren en anderen die direct en persoonlijk betrokken zijn. Hiervoor heeft de gemeente bijeenkomsten georganiseerd.