Bestemmingsplan bekijken en reageren

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Horst aan de Maas mag bouwen? Een winkel mag openen? Een bedrijf mag vestigen? Hoe u een perceel mag gebruiken? Welke waarden een gebied heeft? Dit staat in een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt bestemmingsplannen online bekijken (inzien).

Bekijk een bestemmingsplan van vóór 2010

Bekijk een bestemmingsplan van na 1 januari 2010

U kunt ook op papier een bestemmingsplan bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak.

Zienswijze op een bestemmingsplan

Als de gemeente een bestemmingsplan wil opstellen, informeren we dit vooraf in de Hallo en op deze website. Dit is een vooraankondiging. Reageren hierop is nog niet mogelijk. Dit kan pas als het (voor-)ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt.

In sommige bijzondere gevallen organiseert de gemeente inspraak over een voorontwerp bestemmingsplan. U kunt dan een inspraakreactie indienen (reageren) op het voorontwerp. Burgemeester en wethouders houden hier bij het ontwerp bestemmingsplan rekening mee.

Stuur uw inspraakreactie naar:

Gemeente Horst aan de Maas
t.a.v. het College van burgemeester en wethouders
Postbus 6005
5960 AA Horst

Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. U kunt dan een zienswijze indienen over (reageren op) het ontwerp. De gemeenteraad houdt hier bij vaststelling rekening mee.

Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Horst aan de Maas
t.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 6005
5960 AA Horst

Na de vaststelling ligt het bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage. In die periode kunt u beroep instellen tegen het raadsbesluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt dan ook een verzoek indienen om het bestemmingsplan te schorsen (verzoek om voorlopige voorziening).

Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin staat:

  • wat iemand mag bouwen
  • waar iemand mag bouwen
  • wat de functie van een gebouw mag zijn
  • waar bijvoorbeeld woningen, winkels, wegen en groenstroken zijn toegestaan
  • hoe een perceel gebruikt mag worden
  • welke waarden in een gebied aanwezig zijn.

Bestemmingsplannen zijn niet alleen van belang voor bewoners van ontwikkelgebieden Ook voor huidige en toekomstige eigenaren en grondgebruikers is een bestemmingsplan belangrijk. Ofwel: wat kunt u verwachten? En wat mag u met uw grond of pand?.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • De verbeelding (plankaart) geeft aan welke bestemming waar geldt.
  • De regels (voorschriften) geven aan wat binnen de bestemmingen mag. Bijvoorbeeld toegestane functies, of er gebouwd mag worden en hoe hoog een bouwwerk mag zijn.
  • Een toelichting op de gemaakte keuzes en hoe rekening is gehouden met bijvoorbeeld bestaande bebouwing en milieuaspecten.

Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan? Dan kunt u misschien afwijken van het bestemmingsplan.