Bestemmingsplan bekijken en reageren

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Horst aan de Maas mag bouwen? Een winkel mag openen? Een bedrijf mag vestigen? Hoe u een perceel mag gebruiken? Welke waarden een gebied heeft? Dit staat in een bestemmingsplan.

Bestemmingsplan bekijken

U kunt bestemmingsplannen online bekijken (inzien).

Bekijk een bestemmingsplan van vóór 2010

Bekijk een bestemmingsplan van na 1 januari 2010

U kunt ook op papier een bestemmingsplan bekijken in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak.

Zienswijze op een bestemmingsplan

Als de gemeente een bestemmingsplan wil opstellen, informeren we u vooraf in de Hallo en op deze website. Dit is een vooraankondiging. Reageren hierop is nog niet mogelijk. Dit kan pas als het (voor-)ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt.

In sommige bijzondere gevallen organiseert de gemeente inspraak over een voorontwerp bestemmingsplan. U kunt dan een inspraakreactie indienen (reageren) op het voorontwerp. Burgemeester en wethouders houden hier bij het ontwerp bestemmingsplan rekening mee.

Stuur uw inspraakreactie naar:

Gemeente Horst aan de Maas, College van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst

Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. U kunt dan een zienswijze indienen over (reageren op) het ontwerp. De gemeenteraad houdt hier bij vaststelling rekening mee.

Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Horst aan de Maas, Gemeenteraad, Postbus 6005, 5960 AA Horst

Na de vaststelling ligt het bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage. In die periode kunt u beroep instellen tegen het raadsbesluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt dan ook een verzoek indienen om het bestemmingsplan te schorsen (verzoek om voorlopige voorziening).

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin staat:

  • wat iemand mag bouwen
  • waar iemand mag bouwen
  • wat de functie van een gebouw mag zijn
  • waar bijvoorbeeld woningen, winkels, wegen en groenstroken zijn toegestaan
  • hoe een perceel gebruikt mag worden
  • welke waarden in een gebied aanwezig zijn.

Bestemmingsplannen zijn niet alleen van belang voor bewoners van ontwikkelgebieden Ook voor huidige en toekomstige eigenaren en grondgebruikers is een bestemmingsplan belangrijk. Ofwel: wat kunt u verwachten? En wat mag u met uw grond of pand?.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • De verbeelding (plankaart) geeft aan welke bestemming waar geldt.
  • De regels (voorschriften) geven aan wat binnen de bestemmingen mag. Bijvoorbeeld toegestane functies, of er gebouwd mag worden en hoe hoog een bouwwerk mag zijn.
  • Een toelichting op de gemaakte keuzes en hoe rekening is gehouden met bijvoorbeeld bestaande bebouwing en milieuaspecten.

Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan? Dan kunt u misschien afwijken van het bestemmingsplan.