Begroting Horst a/d Maas: investeren ondanks financiële tegenwind

5 okt 2020
Biljetten van 20 en 5 euro, euromunten en een stukje van een rekenmachine
Het college van Horst aan de Maas blijft investeren in de leefbaarheid van dorpen en wijken, en in projecten die de veiligheid, economie en gezondheid in Noord-Limburg versterken. Het pakt de kansen die er zijn, ondanks financiële tegenwind en onzekerheden. Horst aan de Maas krijgt, zoals veel gemeenten, fors minder geld van de Rijksoverheid terwijl de kosten toenemen. Voor een sluitende meerjarenbegroting is het daarom noodzakelijk keuzes te maken. Dit staat in de meerjarenbegroting 2021-2024 die het college voorlegt aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover op 10 november een besluit.

Investeren in leefbaarheid, economie, gezondheid en veiligheid

In de lopende meerjarenbegroting zijn investeringen opgenomen van in totaal € 30 miljoen. In de begroting 2021-2024 maakt het college nog eens € 62 miljoen vrij. Dat is onder andere nodig voor wegen, riolering en het onderhoud van gemeentelijke accommodaties. Maar het college trekt ook geld uit voor de sporthal Hegelsom-America-Meterik, basisschool De Weisterbeek in Horst en gemeenschapshuis De Smetenhof in Lottum. Ook wordt geïnvesteerd in de verbetering van de leefbaarheid in de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-Centrum. Bovendien draagt Horst aan de Maas samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg bij aan projecten die de economie, veiligheid en gezondheid in onze regio versterken. Het geld dat gemeenten daarvoor inzetten, is een hefboom voor grote financiële bijdragen van de provincie Limburg, het Rijk en andere samenwerkingspartners.

Hogere kosten, minder geld uit Den Haag

Het college houdt in de begroting rekening met structureel fors minder inkomsten van de Rijksoverheid. Plattelandsgemeenten krijgen namelijk minder geld, steden juist meer. Bovendien krijgen gemeenten minder geld voor zorg en uitkeringen. Terwijl de kosten daarvoor stijgen. Daar is dit jaar onverwacht de coronapandemie bijgekomen. De economische effecten daarvan zullen groot zijn. Het college verwacht dat de Rijksoverheid gemeenten grotendeels zal compenseren voor de financiële gevolgen van corona.

Thijs Kuipers, wethouder Financiën: “We grijpen de kansen om te blijven investeren in de samenleving. Om de meerjarenbegroting sluitend te houden, hebben we wel keuzes moeten maken. Want we willen geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties. Daarbij volgen we de landelijke ontwikkelingen op de voet. Mocht volgend jaar blijken dat de Rijksoverheid de financiële effecten van corona onvoldoende compenseert, dan zijn aanvullende maatregelen onontkoombaar. Dat kan dan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld investeringsprojecten en de ozb.”

Keuzes voor een meerjarig sluitende begroting

In de vorige begroting (2020-2023) waren behalve investeringen ook al ombuigingen opgenomen. Dat zijn maatregelen om kosten te verminderen en inkomsten te verhogen. Het college legt de raad nu een aanvullend pakket aan ombuigingen voor. Dat telt uiteindelijk op tot een besparing van ruim € 4,9 miljoen per jaar vanaf 2024. Het gaat onder andere om deze keuzes:

  • Er wordt nu niet geïnvesteerd in een nieuw zwembad. Dat blijft echter wel de ambitie op termijn. In deze begroting maakt het college geld vrij om ervoor te zorgen dat zwembad De Berkel nog 10 jaar mee kan.
  • De investering in een buitensportaccommodatie voor America en Meterik wordt in tijd opgeschoven. Het college kiest ervoor eerst de sporthal voor Hegelsom, America en Meterik te realiseren.
  • De gemeente wil voorkomen dat mensen een uitkering nodig hebben. Het college zet daarbij maximaal in op mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die toch een uitkering krijgen, leveren daarvoor een tegenprestatie.
  • De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt verhoogd met 3%, exclusief inflatiecorrectie. Omdat de kosten voor de inzameling en verwerking van afval toenemen, wordt de afvalstoffenheffing verhoogd met € 15.

De gemeenteraad bespreekt de begroting in haar vergadering van 10 november 2020.

Bekijk de begroting 2021