Ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg

Vraagverhelderingsgesprek aanvragen

We willen graag dat iedereen deelneemt in onze gemeenschap Horst aan de Maas. Met inwoners die in het dagelijks leven problemen tegenkomen, waardoor ze niet of niet volledig deel kunnen nemen in onze gemeenschap, gaan we op zoek naar een passende oplossing. De eerste stap is het vraagverhelderingsgesprek. Dit gesprek vraagt u digitaal aan met uw DigiD.

Voorzieningen

Het vraagverhelderingsgesprek is een gesprek tussen u als inwoner en een medewerk(st)er van het gebiedsteam. U bespreekt uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden die u zelf heeft, met ondersteuning uit uw persoonlijke omgeving. Ook komen de mogelijkheden van informele en professionele ondersteuning of de benodigde voorzieningen aan de orde. Zo is het mogelijk om thuis te blijven wonen met bijvoorbeeld hulp van een traplift, toiletaanpassing of andere voorzieningen.

De resultaten van het vraagverhelderingsgesprek kunnen voor iedereen anders zijn. We willen dat de ondersteuning nauwkeurig op de situatie en ondersteuningsvraag wordt afgestemd, maatwerk dus. Zo krijgt u als inwoner precies wat u nodig heeft.

Wmo en Wlz

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is erop gericht iedereen te laten deelnemen in onze maatschappij. Zo is de Wmo er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, wanneer het alleen of met behulp van hun omgeving niet (meer) lukt. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ) is overgegaan in de Wlz (Wet langdurig zorg). Deze betaalt alleen nog de zwaarste, langdurige zorg

Hulp bij huishouden

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om de werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden, de zogeheten Huishoudelijke hulp toelage. De Noord-Limburgse gemeenten hebben gezamenlijk plannen ingediend die zijn gehonoreerd. Hierdoor zijn er voor de gemeente Horst aan de Maas middelen beschikbaar.

De eerste maatregel is nu uitgewerkt: het aanbieden van betaalbare huishoudelijke hulp voor €12,50 per uur. Dit is interessant voor inwoners die per 1 januari 2015 meer dan €12,50 per uur aan eigen bijdrage betalen aan het CAK. Deze regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat inwoners op zoek gaan naar goedkopere hulp  in de huishouding. Hierdoor zouden hulpen in dienst van thuiszorgorganisaties hun baan kunnen verliezen. Inwoners die gebruik kunnen maken van deze regeling krijgen van hun gemeente en/of zorgaanbieder hierover bericht.

De gemeenten onderzoeken, naast deze tegemoetkoming, ook andere mogelijkheden om de werkgelegenheid te behouden. Informatie over de tegemoetkoming in de kosten vindt u in deze flyer (pdf, 326 kb).  Wilt u meer informatie over betaalbare hulp in de huishouding? Neem dan contact op met de gemeente via email gemeente@horstaandemaas.nl of telefonisch via (077) 477 97 77.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via (077) 477 97 77, maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Of raadpleeg de Wegwijzer voor wonen en welzijn,