Meldpunt voor zorgaanbieders

Calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van zorgvoorzieningen Wmo kunnen instanties voortaan melden bij de gemeente via ‘melding calamiteit Wmo’ of ‘melding geweldsincident Wmo’, bij voorkeur direct of op de eerst volgende werkdag.

Meldingen worden behandeld door de toezichthoudend ambtenaar Wmo voor de regio Noord Limburg. Ook met vragen kunnen instanties en anderen contact opnemen met de toezichthoudend ambtenaar Wmo.

Waar en hoe melden

Calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van zorgvoorzieningen Wmo kunt u melden via onderstaande links, bij voorkeur direct of op de eerstvolgende werkdag. U komt na het klikken op de link terecht op de website van de gemeente Bergen, een gemeente waarmee wij samenwerken op het gebied van toezicht.

Melding calamiteit Wmo

Melding geweldsincident Wmo

Toezichthoudend ambtenaar Wmo

Om de kwaliteit in zorgvoorzieningen te waarborgen is de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. De toezichthoudend ambtenaar Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van zorgvoorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan zorgaanbieders zijn gesteld. Daarnaast heeft de toezichthoudend ambtenaar Wmo een samenwerkende rol met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthoudend ambtenaar.

Wat valt onder calamiteit of geweldsincident?

Onder calamiteit verstaat de wet: Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.
 

Onder geweldsincident verstaat de wet: Geweld bij de verstrekking van een voorziening: seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, als mede lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.