Bezwaarschrift Werk, Inkomen en Zorg indienen

U dient uw bezwaar in een brief (niet via een e-mail) in bij het college van burgemeester en wethouders. Doet u dit in elk geval binnen 6 weken na de dag waarop de brief met ons besluit is verstuurd.

Als u uw bezwaar te laat indient, nemen wij dit niet meer in behandeling. In uw brief staat:

  • uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent,
  • de datum waarop u de brief stuurt,
  • waarom u het niet eens bent met het besluit,
  • uw handtekening.

Wilt u ook een kopie van de brief met ons besluit waar u bezwaar tegen maakt meesturen? Dan weten wij precies om welk besluit het gaat. U stuurt uw brief naar:
Gemeente Horst aan de Maas 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 6005 
5960 AA Horst

Bezwaren Werk en Inkomen 2016 in beeld gebracht. (PDF228kB)

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Als u in beroep gaat betaalt u wel de kosten (griffierechten) die de rechtbank rekent (http://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Kosten-rechtszaak/Griffierecht).

Hoe wordt uw bezwaar behandeld?

In gesprek met Horst aan de Maas
Wanneer wij uw bezwaar ontvangen is het mogelijk dat we telefonisch contact met u opnemen. Dan bespreken wij uw bezwaar en de behandeling hiervan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Horen door de wethouder
Komen we er onderling niet uit of blijkt duidelijk dat een gesprek geen meerwaarde heeft? Dan legt de gemeente uw bezwaarschrift voor aan de wethouder.

Het horen door de wethouder werkt volgens de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening commissie bezwaarschriften.

Hoorzitting
U ontvangt een uitnodiging voor de hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw bezwaarschift toelichten. U hoeft niet zelf naar de hoorzitting te komen. U kunt ook iemand vragen om namens u te gaan. U moet dan wel schriftelijk aangeven dat deze persoon namens u het bezwaar toelicht. Dit heet een machtiging. Uiteraard kunt u ook altijd iemand meenemen.

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Deze wordt met de beslissing op bezwaar mee gestuurd.

Na de hoorzitting
De wethouder neemt na de hoorzitting een besluit op uw bezwaarschrift. Dit besluit moet worden genomen  binnen 6 weken na het einde van de termijn om bezwaar te maken. De gemeente kan de termijn één keer met 6 weken verlengen. Is dat het geval? Dan krijgt u daarover een bericht.

Het besluit op uw bezwaarschrift krijgt u schriftelijk thuisgestuurd. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u dit kunt doen, staat in de brief met de beslissing op uw bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Heeft u dringende redenen waarom u niet op de beslissing kunt wachten? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen. Dit kan alleen als u binnen de termijn ook bezwaar heeft ingediend. Aan de procedure zijn kosten verbonden. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht 
Postbus 950 
6040 AZ Roermond