9 mei - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023.

Omnibuzz verzorgt WMO-vervoer volgens afspraken, daarom geen zienswijze nodig

Omnibuzz is een gemeenschappelijke organisatie die voor de Limburgse gemeente het WMO-vervoer van deur tot deur verzorgt. Het college constateert dat Omnibuzz dit vervoer goed organiseert volgens de gemaakte afspraken. Omnibuzz heeft het jaarverslag 2022 en de begrotingen over 2023 en komende jaren aan de gemeenten gestuurd. De gemeenteraden kunnen daarop een zienswijze bij Omnibuzz indienen. Het college informeert de gemeenteraad dat er volgens hen geen noodzaak dat de gemeenteraad een zienswijze indient op de toegestuurde documenten van Omnibuzz.

Jaarverslag commissie Ruimtelijke kwaliteit

Het college van B en W informeert de gemeenteraad over het jaarverslag van de commissie Ruimtelijke kwaliteit van 2022. De commissie geeft daarin een beeld van de werkzaamheden die zij hebben verricht in 2022. Dat doen zij jaarlijks. In het verslag zijn ook enkele voorbeeldprojecten beschreven die zij als bijzonder hebben ervaren.

Gemeente Horst aan de Maas sluit jaarrekening 2022 positief af

Met de jaarstukken en de projectenrapportage 2022 legt het college van B en B verantwoording af aan de gemeenteraad over het in 2022 gevoerde beleid, de behaalde resultaten en de inzet van middelen. Het rekeningresultaat over 2022 is € 19,2 miljoen positief. Het voorstel van het college van B en W is om onder andere een deel hiervan over te hevelen om werkzaamheden in 2023 af te wikkelen/uit te voeren en een deel toe te voegen aan de Algemene Reserve. Hiermee verstevigt het college de ‘spaarpot’ die in de afgelopen jaren voor diverse ontwikkelingen is ingezet. Een ‘spaarpot’ die het nodig heeft voor diverse grote uitdaging die op de gemeente afkomen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, de woonopgave en een structureel lagere bijdrage vanuit de Rijksoverheid met ingang van 2027.