8 november - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 8 november.

Ruimte voor uitbreiding productielocatie Broekhuizenvorst

Op de locatie Blitterswijckseweg 1 in Broekhuizenvorst zit een producent van diepgevroren aardappelproducten. Het bedrijf wil verbeteringen doorvoeren op het gebied van brandveiligheid, transport en interne logistiek en opslag en wil hiervoor uitbreiden. De productie neemt niet toe. De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2022 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen verleend op de plannen. Nu heeft het college van B en W het ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning genomen. Iedereen kan in een periode van zes weken een zienswijze bij de gemeente indienen over de uitbreiding van het bedrijf.

Ruimte voor nieuwe agrarische en recreatieve activiteiten in Broekhuizen

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een bestemmingsplan vast te stellen voor de Hiepterweg 1 in Broekhuizen. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, maakt de gemeente hiermee het initiatief voor het realiseren van nieuwe agrarische en recreatieve activiteiten mede mogelijk. De agrarische activiteiten zijn het opfokken van 120 stuks jongvee, het stallen van 20 (pension)paarden en een akkerbouwbedrijf. De recreatieve activiteiten zijn 5 recreatiewoningen en 6 kampeerplaatsen. Ook worden 3 paddocks, een buitenbak voor paarden, trailerparkeerplaatsen en parkeervoorzieningen voor bezoekers gerealiseerd.

Mogelijk komen er meer mensen in aanmerking voor kwijtschelding heffingen

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen vast te stellen. De regels voor kwijtschelding zijn geactualiseerd. Inwoners mogen bijvoorbeeld meer vermogen hebben. Mogelijk komen er daardoor in 2023 meer mensen, onder voorwaarden, in aanmerking voor kwijtschelding. De kwijtschelding is aan te vragen via de website van de gemeente.

Ruimte voor sociale huurwoningen aan Bemmelstraat in Horst-West

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een bestemmingsplan vast te stellen voor nieuwbouw op de plek van het oude schoolgebouw aan de Bemmelstraat in Horst-West. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, dan kan de huidige bebouwing gesloopt worden en is er ruimte voor de nieuwbouw van meer sociale huurwoningen. Er komt dan een appartementengebouw met 24 sociale huurappartementen onderverdeeld in 15 appartementen en 9 studio’s (voor alleenstaanden). Deze ontwikkeling levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de buurt Horst-West.

Belasting en leges 2023

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een aantal belastingverordeningen vast te stellen met geactualiseerde tarieven voor volgend jaar. Het gaat om de verordeningen onroerendezaakbelastingen, reinigingsheffingen, rioolheffing, rioolaansluitrecht, reclamebelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en leges.

Financiën eerste jaar exploitatie van ‘t Gasthoes

Het college van B en W informeert de gemeenteraad over het jaarverslag en de bezetting van Stichting Exploitatie Cultureel Centrum ’t Gasthoes van 2021. Deze voldoen aan de wettelijke vereisten en het college is op basis hiervan van mening dat er een keurig eerste jaar is gedraaid.

Kaders voor subsidies

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een nieuwe subsidieverordening vast te stellen en de huidige subsidiebeleidskaders nog voor één jaar voort te zetten. Het college wil hiermee voor nu rust creëren en blijft hiermee in 2023 vrijwilligersorganisaties financieel ondersteunen. De gemeente werkt voor 2024 aan een eenvoudigere en transparantere opzet van subsidieverstrekking, zodat de gemeente sneller en beter kan inspelen op de ontwikkelingen in de dorpen en wijken van Horst aan de Maas.

Subsidieaanvraag BiblioNu voor de voortzetting van het Taalhuis

Het college van B en W heeft besloten € 73.000 subsidie toe te kennen aan BiblioNu om voortzetting van het Taalhuis in Horst aan de Maas en de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente mogelijk te maken in 2023. In Horst aan de Maas hebben ongeveer 1.700 inwoners in de leeftijd van 16 tot 65 jaar, die hier zijn geboren en opgegroeid, veel moeite met lezen en schrijven. Niet goed kunnen lezen en schrijven, maar ook het ontbreken van digitale vaardigheden heeft vaak negatieve persoonlijke en sociaal-maatschappelijke impact, zoals werkloosheid, gezondheidsachterstand, schulden, een beperkte zelfredzaamheid én niet goed kunnen meedoen in onze samenleving. Door het taboe dat rust op laaggeletterdheid en de schaamte die mensen ervaren, vraagt deze doelgroep vaak te laat om hulp en ondersteuning en heeft mede daardoor veel moeite om mee te doen. Het college wil daarom in 2023 het Taalhuis voortzetten, met als belangrijkste doel om samen met partners de doelgroep ‘in beeld’ te krijgen, om zo tijdig passende hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

Ruimte voor 8 huurwoningen in Kronenberg

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘De Hees ong. te Kronenberg’ vast te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming van een agrarisch perceel gewijzigd naar een woonbestemming en verkeersbestemming. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van acht levensloopbestendige huurwoningen mogelijk. Het draagt bij aan de ambitie om voor 2025 1.000 woningen te vergunnen.