7 november - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023.

Investeringsagenda

De Investeringsagenda Noord-Limburg biedt extra mogelijkheden om aan onze ambities te werken en veel projecten samen met ondernemers en maatschappelijke partners voor de regio te realiseren. In de jaren 2021 tot en met 2023 hebben de regiogemeenten en de provincie Limburg de eerste 4 projectenveloppes voor de Investeringsagenda vastgesteld. Nu wordt voorgesteld een vijfde projectenvelop vast te stellen, waarin projecten zijn opgenomen voor de thema’s Toerisme & Leisure en Mobiliteit & Logistiek.

Grondprijzen 2024

Het college stelt de gemeenteraad voor om de grondprijzen voor 2024 vast te stellen. In de vorm van een grondprijsbrief maakt de gemeente deze prijzen daarna openbaar bekend.

Subsidie voor renovatie gemeenschapshuis Debije Hegelsom

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een aanvullende subsidie van € 203.000 te verlenen aan Stichting Parochiehuis Hegelsom voor de renovatie van gemeenschapshuis Zaal Debije, het gemeenschapshuis in het dorp. Al eerder stelde de gemeente een subsidie beschikbaar van € 750.000 en een garantstelling van € 1.000.000. Stijgende bouwkosten, verdere verduurzaming en onvoorziene zaken tijdens de sloop zorgen nu voor een tekort in de begroting. Ondanks diverse maatregelen die de stichting heeft genomen om dit op te lossen, resteert er nog een tekort. Het college is bereid hierin bij te dragen vanwege het belang van deze gemeenschapsaccommodatie voor het dorp.

Milieuwinst en nieuwe bestemming vroegere varkenshouderij Swolgen

Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Donkerhoek 4 / Gun 13 te Swolgen. Op de locaties Donkerhoek 4 en Gun 13 te Swolgen werden voorheen varkens gehouden. Het bedrijf heeft deelgenomen aan de Saneringsregeling Varkenshouderijen (Srv) en is inmiddels gestopt met de varkenshouderij. Alle varkensstallen zijn inmiddels gesloopt. Er een forse milieuwinst behaald. In ruil daarvoor zijn met de initiatiefnemer afspraken gemaakt over het (her)ontwikkelen van deze locaties. Deze afspraken zijn vertaald in een bestemmingsplan. Op die manier draagt de gemeente bij aan nieuwe kansen voor de toekomst van bedrijven en inwoners. Het ontwerp bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Vergunning voor huisvesting van minder arbeidsmigranten in Hegelsom

Het college van B en W heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van 52 arbeidsmigranten in een bestaande locatie aan de St. Jorisweg 70 in Hegelsom. De oorspronkelijke aanvraag betrof de huisvesting van 92 arbeidsmigranten, maar naar aanleiding van 21 zienswijzen heeft de aanvrager zijn plannen aangepast naar in totaal 52 arbeidsmigranten en een aantal extra maatregelen in de aanvraag opgenomen die eventuele overlast door arbeidsmigranten op en rond het bedrijf zoveel mogelijk zullen beperken. Ook is er een nieuwe omgevingsdialoog gevoerd om het plan te verbeteren. De ingediende zienswijzen zijn ongegrond verklaard, de zienswijzen zijn formeel juridisch ongegrond, maar wel input voor gesprekken met de initiatiefnemer om te komen tot een beter plan.

Volgende stap in snellere besluitvorming fysieke leefomgeving

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om bepaalde wijzigingen van het omgevingsplan door het college te laten doen. De rol van de gemeente én de inwoner verandert met de komst van de Omgevingswet. Het college vindt het belangrijk dat gemeente en initiatiefnemers elkaar en de omgeving begrijpen en elkaars pet op kunnen zetten om samen tot het beste resultaat te komen. Met dit besluit stuurt de gemeenteraad, zoals gewenst, op hoofdlijnen. Het overnemen van bijvoorbeeld onherroepelijke omgevingsvergunningen is een administratieve handeling en kan daarom aan het college overgelaten worden. Zo wordt de besluitvorming sneller. Hiermee wordt invulling aan het doel van de Omgevingswet om voor snellere en efficiëntere besluitvorming van de fysieke leefomgeving te zorgen.

Belastingverordeningen 2024

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een aantal belastingverordeningen vast te stellen met geactualiseerde tarieven voor volgend jaar. Het gaat om de verordeningen onroerendezaakbelastingen, reinigingsheffingen, rioolheffing, rioolaansluitrecht, reclamebelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en leges. Het merendeel van de tarieven is geïndexeerd (3,1%). Bij de OZB voor niet-woningen is de stijging hoger (8,1%). De rioolheffing gaat naar € 280. Daarnaast is de legesverordening aangepast in verband met de invoering van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging bouwen.

Bijdrage voor keuken gemeenschapshuis Lottum voor verbinding met zorgbuurthuis

Het college van B en W heeft besloten maximaal € 56.000 te investeren vanuit het sociaal domein om een professionele keuken in gemeenschapshuis Smetenhof Lottum te realiseren. Dit maakt de doorontwikkeling van een zorgbuurthuis in Lottum mogelijk. In Lottum draagt het zorgbuurthuis bij aan het realiseren van vitale kernen waar mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen wonen. De gemeente werkt daarin samen met stichtingsbestuur gemeenschapshuis Smetenhof, waarbij het stichtingsbestuur zelf ook minimaal € 16.000 bijdraagt.

Geen vergunning voor huisvesten arbeidsmigranten locatie Evertsoord

Het college van B en W heeft besloten om geen tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van 10 arbeidsmigranten op de locatie Drie Kooienweg 21 in Evertsoord. Gekeken naar het collegeprogramma van de gemeente Horst aan de Maas ligt voor het huisvesten van arbeidsmigranten de focus op evenwichtige belangen van omwonenden, arbeidsmigranten, ondernemers en de omgeving. Daarnaast kijkt de gemeente naar de richtlijnen uit het parapluplan Internationale werknemers 2021. Hierin is opgenomen dat de vrijkomende bebouwing die wordt ingezet voor de huisvesting van arbeidsmigranten is gelegen in de nabijheid van werkgelegenheidsgebieden. Het college concludeert dat de aanvraag voor de locatie Drie Kooienweg 21 in Evertsoord te ver van een werkgelegenheidsgebied ligt en weigert daarom de vergunning.