7 mei - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 7 mei 2024.

Structurele investering passend taalonderwijs 

Het college van B en W besluit om structureel te investeren in passend taalonderwijs in Horst aan de Maas voor kinderen van 4 tot 12 door €50.000 euro per jaar te reserveren ten behoeve van de schakelklas van Dynamiek scholengroep. De schakelklas biedt een ‘taalbad’ voor kinderen die in onze gemeente komen  wonen. Door dit taalaanbod krijgen zij gelijke kansen in het onderwijs en voorkomen we taalachterstanden en laaggeletterdheid. 

Onderzoek naar nieuwe organisatie voor de afvalinzameling in 2025 

Het college van B en W onderzoekt of aansluiten bij de Gemeenschappelijk Regeling Reinigingsdienst Maasland (RDM) interessant is voor de afvalinzameling in onze gemeente. Op 28 februari 2025 eindigt ons contract voor de inzameling van restafval, keukenafval en pmd. Doordat veel private afvalinzamelaars gestopt zijn met gemeentelijke afvalinzameling, is er nog maar zeer weinig concurrentie. Dit zorgt voor hogere prijzen. Gemeente Horst aan de Maas wil een goede én betaalbare dienstverlening blijven bieden aan de inwoners. Daarom heeft het college van Horst aan de Maas besloten om het meest interessante scenario voor onze gemeente - aansluiting bij RDM - verder te onderzoeken. 

Concept mobiliteitsprogramma 

Het college van B en W legt het concept mobiliteitsprogramma op 16 mei voor in de themasessie van de gemeenteraad. De inbreng van de gemeenteraad wordt doorgevoerd in het definitieve mobiliteitsprogramma. Het mobiliteitsprogramma is gericht op goed bereikbare, leefbare, veilige en gezonde kernen. De auto staat minder centraal en juist fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Ook wordt het openbaar vervoer gestimuleerd voor bewoners, werknemers en bezoekers aan onze gemeente. 

Jaarverslag en begrotingen Veiligheidsregio Limburg Noord 

Ieder jaar stelt de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) een concept jaarverantwoording en ontwerpbegroting vast. Deze stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen tot 5 juli 2024 hierop reageren en over de ontwerpbegroting en begrotingswijziging een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie die de raad aan het bestuur van de VRLN kan sturen als reactie op een ontwerp besluit. Het college ziet geen aanleiding tot het indienen van een reactie/zienswijze en informeert de raad hierover. De raad heeft de mogelijkheid om in afwijking van het standpunt van het college, toch over te gaan tot het indienen van een reactie/zienswijze. 

Jaarverslag en begrotingen Omnibuzz 

Het college van B en W adviseert de gemeenteraad geen zienswijze in te dienen op het jaarverslag 2023 en de begrotingen van 2024 en de komende jaren van Omnibuzz. Omnibuzz is een gemeenschappelijke organisatie die voor de Limburgse gemeente het Wmo-vervoer van deur tot deur verzorgt. Het college constateert dat Omnibuzz dit vervoer goed organiseert volgens de gemaakte afspraken. 

Jaarbrief wonen 

Gemeente Horst aan de Maas zet zich in voor vitale kernen, waar het voor iedereen prettig en betaalbaar wonen is met een woningmarkt die in balans is. Met deze Jaarbrief Wonen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en de voortgang van het Masterplan Wonen 2021 – 2025.

Besluiten van burgemeester en wethouders van 30 april 2024.

Strategische koers NLW

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de strategische koers NLW in te trekken. Elke gemeente is uniek en kent diverse initiatieven, zoals Onze Loods in Horst. De gemene deler van die initiatieven is dat deze uitgaat van maatwerk voor de inwoner, toegerust is op de bredere leefomgeving en raakvlakken heeft met meerdere leefdomeinen, zoals gezondheid, zorg en schulden. De schapsgemeenten, Venray, Peel en Maas en Horst aan de Maas willen in samenwerking dit soort initiatieven verder brengen, zodat meer inwoners hun potentieel zien en kansen en mogelijkheden aangereikt krijgen voor verdere persoonlijke ontwikkeling en waar mogelijk betaald werk bij reguliere werkgevers. De behoefte voor een voorziening voor beschermde en beschutte werkplekken blijft, maar de invulling, uitvoering en wijze van samenwerking zal wijzigen.

Locatie Onze Loods 

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Horst aan de Maas mee kan doen wordt Onze Loods groter en voor langere tijd voortgezet. Doel is een locatie waar mensen kunnen meedoen, zo passend, waardevol en thuisnabij mogelijk. Het college onderzoekt een nieuwe locatie voor Onze Loods en investeert daarin met de bijkomende kans van een gewenste ontwikkeling van een huidige bedrijfslocatie in Horst.