7 maart - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 7 maart 2023.

Vergunning brandveilig gebruik gebouw voor arbeidsmigranten

Het college van B en W heeft besloten om de zienswijze tegen het ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruik van een gebouw voor het huisvesten van 97 arbeidsmigranten op de locatie Zwarte Plakweg 48a in America ongegrond te verklaren en de vergunning voor het brandveilig gebruik van het gebouw te verlenen. Voor het realiseren van dit gebouw is al een omgevingsvergunning verleend.

Voortgang 'Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Horst aan de Maas'

Het college van B en W wil voorbereid zijn op extremen in het weer en wil klimaat-adaptief worden. De gemeenteraad heeft in 2021 de 'Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Horst aan de Maas' vastgesteld. Hier staan beleidsvoornemens en projecten in waarmee het college aan de slag is, zoals het GroenBlauw maken van schoolpleinen, de aanpak van wateroverlastknelpunten en een eerste initiatief waar inwoners en gemeente samen optrekken om klimaatadaptief te worden. Het college van B en W informeert de gemeenteraad over de voortgang van deze agenda.

Begraafplaats Grubbenvorst beter toegankelijk

Het college van B en W heeft besloten om de laatste twee onverharde paden op de begraafplaats in Grubbenvorst en de ruimte rondom de 3 bankjes die er staan te bestraten. De toegankelijkheid van de begraafplaats wordt hierdoor beter. Zeker voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van een rollator of rolstoel. Een deel van het kerkhof in Grubbenvorst is de (enige) gemeentelijke begraafplaats.

Ruimte voor een woning in Sevenum

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan 'Groothorstweg 3, Sevenum' vast te stellen. Met het plan wordt de bouw van een vrijstaande woning met bijbehorende bouwwerken mogelijk gemaakt tussen de bestaande bebouwing (nummers 1a en 5) aan de Groothorstweg te Sevenum. De ontwikkeling past binnen de ruimtelijke kaders van Structuurvisie Klavertje 4. Binnen dit gebied staat versterking van natuur en landschap centraal. Er wordt een kwaliteitsbijdrage betaald in de vorm van de aanleg van 22.684 m2 nieuwe natuur in het beekdal van de Groote Molenbeek als onderdeel van het landschapsplan Greenport.