5 september - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 5 september 2023.

Volgende stap op weg naar sterkere regionale samenwerking over energie

In Noord– en Midden-Limburg werken 15 gemeenten, de provincie, het waterschap en netbeheerder Enexis samen op het gebied van energie. Die samenwerking heet “Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg” (RES-NML). De RES-NML heeft in 2021 een energieplan gemaakt. Daarin staat wat de regio gaat doen aan energiebesparing, het vervangen van aardgas en het duurzame opwekken van energie. Er moet veel gebeuren en daarom willen de partners blijven samenwerken en hun samenwerking verbeteren. Er is onderzocht hoe dat het beste kan. Uit dat onderzoek kwam dat de RES-organisatie het beste versterkt kan worden door een plaats te krijgen binnen de gemeente Venlo. Want Venlo is de grootste gemeente in de regio. De andere partijen betalen daar dan aan mee. Deze manier van samenwerken heet een ‘centrumgemeente-regeling’. Het college van B en W heeft al eerder ingestemd met het uitwerken van zo’n regeling. De volgende stap is dat de gemeenteraad de kans krijgt om op de ontwerpregeling te reageren. Daarna wordt het plan misschien nog aangepast. De laatste stap in het proces is dat de gemeenteraad het voorstel voor verbeterde manier van samenwerken goedkeurt. Hierover beslist de gemeenteraad waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024. Deze regeling heeft geen effect op de mogelijkheid om als gemeente autonoom beleidsinhoudelijke beslissingen te nemen over RES, KODE of specifieke projecten voor wind- of zonne-energie. De gemeenteraad is en blijft hierbij het hoogste orgaan.

Procedurele wijzigingen in gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten daarom voor 1 juli 2024 worden aangepast. Het betreft enkel procedurele wijzigingen ter implementatie van landelijke wetgeving. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de beleidsinhoudelijke koers van de GR-en. De grotere gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Horst aan de Maas deelneemt, hebben meegedaan aan een gezamenlijk traject van 21 Limburgse gemeenschappelijke regelingen om te komen tot gezamenlijke wijzigingen. Als eerste stap in de gemeentelijke besluitvorming biedt het college de raad de gelegenheid om een zienswijze te geven op de wijzigingsvoorstellen, waarbij het college aan de raad voorstelt om geen zienswijze in te dienen.

Controleprotocol en het normenkader

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het controleprotocol 2023 tot en met 2026 en het normenkader 2023 vast te stellen. Hierin staan de kaders om te kunnen oordelen of de gemeente gehandeld heeft binnen de regels die gaan over financiële rechtmatigheid. Het geeft dus aan of de gemeente de uitgaven en inkomsten binnen de gestelde regels heeft gedaan.

Herzieningsrapportage met informatie over projecten

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de herzieningsrapportage vast te stellen. Met de herzieningsrapportage neemt het college lopende gemeentelijke projecten periodiek extra onder de loep. In deze rapportage zijn opgenomen: Wouterstraat in America, de Comert in Grubbenvorst, Koppertweg en Gussekuulke in Melderslo en Kerkveld in Swolgen. Via de herzieningsrapportage krijgt de gemeenteraad informatie over deze projecten, met name over eventuele aanpassingen van kosten en opbrengsten. Voor de Wouterstraat gaat fase 2 in ontwikkeling. De overige projecten zijn nagenoeg klaar en zullen met een positief saldo afgerond worden. De aanpassingen hebben geen direct effect op de gemeentelijke begroting. De herzieningsrapportage biedt ook inzicht over het verloop van de uitgifte van de kavels en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn.

Kaders om te bepalen hoe financieel gezond de gemeente is

Het college van B en W heeft besloten om de nota risicomanagement & weerstandsvermogen daar waar nodig aan te passen en stelt de gemeenteraad voor deze vast te stellen. In de nota staan de kaders voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is het minimale bedrag wat de gemeente reserveert voor onverwachte gebeurtenissen (risico’s). Met de kengetallen kan het college laten zien hoe gezond de gemeente financieel gezien is. Ook kan het een vergelijking maken met de kengetallen van andere Nederlandse gemeenten met een gelijk inwonersaantal en zien of de gemeente het beter of minder goed doet dan het gemiddelde van de andere Nederlandse gemeenten. Het college houdt de balans in de gaten tussen enerzijds de financiële positie en anderzijds de ruimte voor nieuw beleid.