4 juni - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024.

Uitvoeringsprogramma VTH 2024 zet in op een gezonde en veilige leefomgeving 

Het college van B en W heeft het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH) 2024 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn concrete acties uitgewerkt, die bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Om het naleven van de wet- en regelgeving op dit gebied te bevorderen, worden mensen en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Het uitvoeringsprogramma bevat naast VTH-activiteiten ook een aantal projecten. In het programma is aangegeven welke taken prioriteit hebben. Het college van B en W informeert de gemeenteraad over het uitvoeringsprogramma. 

Begroting Sociaal domein Limburg Noord 

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over een begrotingswijziging 2024 en een ontwerpbegroting 2025 – 2028 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (MGR). De MGR voert voor de regiogemeenten taken uit die bijdragen aan passende ondersteuning voor kwetsbare inwoners. Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met de wijziging. Zo kunnen we de ondersteuning van kwetsbare inwoners in de gemeente blijven borgen. 

Nieuw appartementengebouw aan de Venloseweg in Horst 

Het college stelt de gemeenteraad voor om een bestemmingsplan vast te stellen dat voorziet in de sloop van de huidige bedrijfsbebouwing aan de Venloseweg 22-24 in Horst. Vervolgens wordt op deze locatie nieuwbouw gerealiseerd in de vorm van een appartementengebouw, waarin 29 appartementen worden gerealiseerd. Er zijn 4 appartementen voorzien in de sociale huursector, 13 appartementen in de vrije huursector en 12 appartementen als koopwoning. Hierdoor ontstaat een complex met een grote diversiteit in aanbod. Deze ontwikkeling levert een bijdrage aan de toevoeging van 1.000 nieuw vergunde woningen in Horst aan de Maas, vanuit de ambitie ‘Goed wonen voor iedereen'.