4 april - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2023.

Geen medewerking aan plan voor huisvesting internationale werknemers op locatie in Tienray

Het is de ambitie van het college om huisvesting van internationale werknemers plaats te laten vinden binnen het vastgestelde beleid. Voor tijdelijke huisvesting van internationale werknemers zijn heldere kaders opgesteld. De bouw van een huisvestingsgebouw voor 96 internationale werknemers op de locatie Mackayweg 7 in Tienray voldoet hier niet aan. Daarom heeft het college van B en W besloten in principe geen medewerking te verlenen aan de plannen hiervoor.

Eigendomsoverdracht OBS de Samensprong in Grubbenvorst

Het college van B en W heeft besloten de gronden die behoren tot en in gebruik zijn bij OBS de Samensprong in Grubbenvorst formeel over te dragen aan de Stichting Akkoord Primair Openbaar. Dit wordt gedaan op grond van de Wet op het primair onderwijs. Hierin is geregeld dat het pand en de ondergrond van een school zonder betaling in eigendom wordt overgedragen aan de gebruiker van het schoolgebouw. Wanneer het gebruik voor het onderwijs stopt, dan wordt de gemeente weer eigenaar van de grond. Met deze transactie wordt het feitelijk gebruik en het juridisch eigendom in overeenstemming gebracht.

Samenwerking Bedrijfsvoering Horst aan de Maas – Venray

De gemeenten Horst aan de Maas en Venray werken vanaf 1 januari 2021 samen op het gebied van: Informatievoorziening, Klantcontact en Burgerzaken, Financiën/belastingen en Human Resource Management. Het college bekeek welke resultaten de gemeenten door de samenwerking boekten op het verminderen van kwetsbaarheid, het verhogen van kwaliteit en het beheersen van kosten (de 3 K’s).
Ook kreeg het college aanbevelingen voor het vervolg van de samenwerking. Onder regie van beide gemeentesecretarissen zijn de gemeenten aan de slag met de nadere uitwerking van deze aanbevelingen en maken ze een doorkijk naar de komende jaren en naar wat er nodig is om daar te komen. Over de evaluatie, de aanbevelingen en de doorontwikkeling organiseert het college voor de gemeenteraad een webinar.