29 augustus - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2023.

Transitieplan Sport aan de Maas: meer bewegen voor iedereen

Het college van B en W heeft het Transitieplan Sport aan de Maas vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover. De komende jaren wordt veel geïnvesteerd in het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl. Met dit plan benut het college de maatschappelijke waarde van sport en bewegen zoveel mogelijk. Het plan draagt bij aan vitale gemeenschappen en een sterke sociale basis. Sportconsulenten richten zich de komende jaren samen met gemeenschappen en verschillende partners op doelgroepen voor wie deelname aan sport en bewegen niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen, minima en mensen met een beperking of mindere gezondheid.

Ruimte voor maximaal 80 woningen met veel groen in Horst

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Afhang fase D vast te stellen. Nieuwbouwplan 'De Afhang' wordt gerealiseerd aan de westzijde van Horst (tussen Horst en Meterik). Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Afhang fase D zorgt ervoor dat er maximaal 80 woningen gebouwd mogen worden op deze plek. Dit is nodig om voldoende nieuwe woningen te krijgen die bij de behoeften van inwoners passen op een plek waar zij zich thuis gaan voelen. De openbare ruimte wordt ingericht met veel groen. Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan Afhang fase D ter inzage heeft gelegen, zijn er geen zienswijzen binnengekomen.

Technische wijzigingen in gemeenschappelijke regeling Maasveren Noord-Limburg

De gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Peel en Maas en Beesel hebben in 2012 in de gemeenschappelijke regeling 'Maasveren Noord-Limburg' samenwerkingsafspraken gemaakt over de exploitatie en het beheer van de veerponten over de Maas die in deze gemeenten aanwezig zijn. Per 1 juli 2022 is de Wet Gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, met als gevolg dat ook de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Noord-Limburg op een aantal onderdelen technisch gewijzigd moet worden. De wijzigingen zijn van ondergeschikte aard en brengen geen verandering in de bestaande samenwerkingsafspraken zoals die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Het college van B en W heeft ingestemd met de technische wijzigingen en legt deze voor aan de gemeenteraad en aan de colleges van de andere gemeenten.

Samen zorgen voor leesactiviteiten

De gemeenten Venray en Horst aan de Maas zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het bibliotheekwerk. De overeenkomst versterkt de samenwerking tussen de gemeenten en vloeit voort uit de bestaande relatie. De samenwerkingsovereenkomst zorgt voor kwaliteit en continuïteit van bibliotheekwerkzaamheden. De samenwerking zorgt voor een groter en meer divers aanbod van (lees)activiteiten voor inwoners van beide gemeenten.