28 februari - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2023.

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Het college van B en W heeft de “Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Horst aan de Maas 2023” en het “Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2023” vastgesteld. Het gaat om een geringe aanpassing van de leidraad en het reglement van 2022 waarmee ze voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. De gemeente gebruikt deze bij het innen en kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. In de  nieuwe leidraad is het raadsbesluit verwerkt van 20 december 2022, waarbij voor inwoners voor 2023 ruimere kwijtscheldingsmogelijkheden gelden. In het Incassoreglement zijn de regels voor automatische incasso vastgelegd.

Mandaat- en volmachtverlening Hezelburcht B.V. voor verkrijging eHerkenning

De subsidioloog van de gemeente voert zijn werkzaamheden uit op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de gemeente en Hezelburcht B.V., zijn werkgever. Met een ketenmachtiging kan hij via eHerkenning veilig inloggen en namens de gemeente informatie uitwisselen met de portalen van subsidieverstrekkers. Voor het verstrekken van de ketenmachtiging is een expliciet mandaatbesluit nodig. Bij dat besluit wordt geregeld in welke gevallen van de ketenmachtiging gebruikt gemaakt mag worden. Het college van B en W heeft dat besluit genomen.

Financiën Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

De regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voornamelijk op het gebied van milieu. Zo wordt de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd. Het college van B en W heeft van de gemeenschappelijke regeling RUD LN een aantal documenten ontvangen en informeert de gemeenteraad hierover. Het gaat over:

  • Jaarverslag en jaarrekening 2021, met een weergave van de activiteiten van de RUD LN over het jaar 2021.
  • Begroting 2023.
  • Kadernota 2024, met beleidsmatige ontwikkelingen en uitgangspunten voor de begroting van de RUD LN. De financiële uitwerking hiervan wordt in de begroting verwerkt die in het tweede kwartaal van dit jaar aan de raad wordt aangeboden voor besluitvorming.

Beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving

Het college van B en W heeft beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving vastgesteld (VTH-beleidsplan 2023- 2026). Dit plan geeft de ambities en prioriteiten van de gemeente voor de komende 4 jaar aan. Het plan gaat over de manier van vergunning verlenen, toezicht houden en handhaven in geval dit onoverkomelijk is. Met het geactualiseerde beleid zet het college in op versterking van de activiteiten op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) ter bescherming van de fysieke leefomgeving. Zo wordt de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd. Het college informeert de gemeenteraad hierover.

Krediet voor verbouwing De Doolgaard Horst tot Integraal Kindcentrum

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van basisschool De Doolgaard in Horst tot Integraal Kindcentrum. Het college onderkent de urgentie van de te nemen maatregelen om tot een gezond binnenklimaat en functionele school te komen voor leerkrachten en leerlingen. Samen met Dynamiek Scholengroep wil het college investeren in deze verbouwing. Ook Kinderopvang ’t Nest doet mee om tot een Integraal Kindcentrum te komen. De naastgelegen schoollocatie (’t Depje) komt hiermee te vervallen.