26 maart - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 26 maart 2024.

Optimaliseren bestemmingsplan Plot 3 Freshpark Venlo

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Plot 3 Freshpark Venlo” vast te stellen. Doel is het optimaliseren van het bestaande bestemmingsvlak, zodat een efficiënt bedrijfsgebouw op de kavel gerealiseerd kan worden. Hiervoor vindt een uitwisseling plaats tussen twee bestemmingen zodat de kavel rechtgetrokken kan worden. Daarnaast wordt als gevolg van de benodigde inpassing meer natuur gecreëerd dan nu aanwezig is. Parallel aan de procedure wordt ook een procedure doorlopen bij de gemeente Venlo omdat een deel van de kavel gelegen is binnen deze gemeente.

Wijzigen gemeenschappelijke regelingen

De gemeente voert taken uit door met regiogemeenten en andere overheden samen te werken in gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Om gemeenteraden meer mogelijkheden te bieden grip te houden op de uitvoering van deze taken door de GR-en is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. GR-en moeten voor 1 juli 2024 aan de gewijzigde wet worden aangepast. De grotere GR-en, waaraan de gemeente Horst aan de Maas deelneemt, doen mee aan een gezamenlijk traject van 21 Limburgse GR-en om zo te komen tot de benodigde wijzigingen. Het gaat om technisch-procedurele wijzigingen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de landelijke wetgeving. De zienswijzeronde is doorlopen en deze heeft geleid tot definitieve wijzigingsvoorstellen. Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om toestemming voor het nemen van deze wijzigingsbesluiten.

Stand van zaken bestrijden onderwijsachterstanden

Het college van B en W heeft de jaarverantwoording onderwijsachterstandenbeleid van 2023 vastgesteld. Hierin staat beschreven wat er in de gemeente allemaal gedaan is aan het bestrijden van onderwijsachterstanden. In Horst aan de Maas bestrijden we deze achterstanden met name door het aanbieden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Samenwerken aan de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg

In Noord- en Midden-Limburg werken 15 gemeenten, de provincie, het waterschap en netbeheerder Enexis samen op het gebied van energie. Die samenwerking heet “Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg” (afgekort: RES-NML). De RES-NML heeft in 2021 een energieplan gemaakt. Daarin staat wat de regio gaat doen aan energiebesparing, het vervangen van aardgas en het duurzame opwekken van energie. Er moet veel gebeuren en daarom willen de partners blijven samenwerken en hun samenwerking verbeteren. Er is onderzocht hoe dat het beste kan. Uit dat onderzoek kwam dat de RES-organisatie het beste versterkt kan worden door een plaats te krijgen binnen de gemeente Venlo. Want Venlo is de grootste gemeente in de regio. De andere partijen betalen daar dan aan mee. Deze manier van samenwerken heet een ‘centrumgemeente-regeling’. Vorig jaar heeft het college van Horst aan de Maas ingestemd met het uitwerken van zo’n regeling en heeft de gemeenteraad de ontwerpregeling ingezien en geen zienswijze ingediend. De laatste stap in het proces is nu. De gemeenteraad wordt nu gevraagd het voorstel voor verbeterde manier van samenwerken goed te keuren. Alle raden van de deelnemende gemeente worden nu gevraagd om het voorstel goed te keuren. Zodra dat is gebeurd, zal de centrumgemeente-regeling ingaan.

Op weg naar een TOP-netwerk

Om een goede voorziening in te richten voor de toerist en de spreiding van de toerist te faciliteren is ervoor gekozen om regionaal TOP-netwerk (Toeristisch Opstap Punt) aan te leggen. In Horst aan de Maas worden twee overstappunten gerealiseerd: een bij Graaf ter Horst en een bij café 1466 in Kronenberg. Deze overstappunten worden aangegeven door middel van een kunstwerk, een zogeheten Eikpunt. Met de realisatie van de toeristische overstappunten (hierna: Eikpunten), dienen er een aantal zaken contractueel vastgelegd te worden met de ondernemers die het beheer van de Eikpunt-locaties op zich nemen. Ten behoeve daarvan is een overeenkomst opgesteld.

Integraal en koersvast: Nieuwe afspraken over samenwerking tussen gemeenteraad, college van B en W en ambtelijke organisatie

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de nota Planning en Control 2024 vast te stellen. Planning en Control is een belangrijk instrument, waarmee de gemeente haar beleid en financiële aspecten ervan kan plannen, monitoren en bijsturen, om de gewenste doelen te behalen. In de nota planning en control leggen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijk organisatie op hoofdlijnen vast, hoe zij dat samen regelen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor goede dienstverlening, die bijdraagt aan een gemeenschap met gezonde en gelukkige inwoners.

Permanente huisvesting arbeidsmigranten Grubbenvorst

Het college maakt het permanent huisvesten van 165 arbeidsmigranten mogelijk aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Horst aan de Maas wil een gemeente zijn waar tijdelijke en nieuwe inwoners verspreid over onze gemeente goed kunnen wonen, werken en meedoen. Een fijne omgeving voor de arbeidsmigrant én de omwonenden. Bij shortstay van arbeidsmigranten zet de gemeente in op balans. In gebieden waar sprake is van ongewenste cumulatie met betrekking tot huisvesting van internationale werknemers, bijvoorbeeld Horsterweg-Venloseweg, is het college daarom terughoudend om mee te werken. Het college maakt voor deze locatie een uitzondering, omdat hier al sprake was van een principe akkoord én omdat de ondernemer kwalitatief goed huisvest en op een goede wijze het beheer in de omgeving organiseert.