24 juni – Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 24 juni 2024.

Jaarverslag informatiebeheer vastgesteld 

De gemeente beschikt over veel informatie. Met een goed beheer van deze informatie dragen we bij aan vertrouwen in en transparantie van de lokale overheid. En we zorgen er voor dat onze informatie beschikbaar, compleet en veilig is. Over de manier waarop het beheer in het afgelopen jaar is uitgevoerd legt het college verantwoording af aan de provincie. Daarom heeft het college van B en W het jaarverslag informatiebeheer van de gemeente Horst aan de Maas vastgesteld. Het jaarverslag is onderdeel van het provinciaal Interbestuurlijk Toezicht en wordt ter beoordeling voorgelegd aan de provincie.

Toestemming voor omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning

Het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerp TAM-omgevingsplan Venloseweg 57 te Horst. Op de locatie Venloseweg 57 te Horst is de bedrijfswoning van initiatiefnemer gelegen. De initiatiefnemer wil de bedrijfswoning omzetten naar een burgerwoning. Dit kan, onder de voorwaarde dat de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning wordt uitgesloten. Om deze ontwikkeling te kunnen realiseren, is een wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk. Gedurende de overgangsfase zal een wijziging van het omgevingsplan verlopen middels de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen, ofwel een TAM-omgevingsplan. Het ontwerp TAM-omgevingsplan ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Meicirculaire gemeentefonds 2024 

De uitkeringen uit het gemeentefonds van het rijk zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Het gaat hierbij om ongeveer 60% van de totale gemeentelijke begroting. Het rijk laat gemeenten drie keer per jaar via de zogenaamde mei-, september-, en decembercirculaire weten hoeveel geld voor gemeenten beschikbaar komt. De meicirculaire 2024 wordt door het rijk gepubliceerd nadat de voorjaarsnota is vastgesteld. Horst aan de Maas krijgt er uit het gemeentefonds geld bij maar moet hiermee ook de toegenomen kosten en nieuwe taken bekostigen. Voor de lopende begroting van 2024 is het effect positief. Voor de latere jaren wordt de informatie uit de meicirculaire meegenomen in het proces van de meerjarenbegroting 2025-2028. Het college van B en W informeert de gemeenteraad hierover met een raadsinformatiebrief.

Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit

Op grond van art. 15 van de Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Horst aan de Maas dient de CRK jaarlijks vóór 1 juni verslag uit te brengen over het voorgaande kalenderjaar. De CRK heeft dit jaarverslag over 2023 ter kennisgeving aan het college aangeboden.

College informeert raad over ontwikkelingen Mutsaersstichting

Het college van Horst aan de Maas heeft de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de Mutsaersstichting. Vanwege de financieel zorgelijke situatie heeft de Mutsaersstichting gemeenten gevraagd om (financiële) steun. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft daarover in de raadsvergadering van 18 juni 2024 een besluit genomen. De RIB geeft de gemeenteraad inzicht in de laatste ontwikkelingen.