23 januari - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 23 januari 2024.

Circulaire van het Rijk heeft voordelig effect op begroting 

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Het gaat hierbij om ongeveer 50% van de totale gemeentelijke begroting. Het rijk laat gemeenten drie keer per jaar via de zogenaamde mei-, september-, en decembercirculaire weten hoeveel middelen per gemeente beschikbaar komen. De decembercirculaire 2023 is onlangs gepubliceerd en doorgerekend. De gemeente Horst aan de Maas krijgt extra middelen ten opzichte van de laatste circulaire in 2023 met name als gevolg van de aanpassing van enkele maatstaven en de incidentele bijdrage die gemeenten ontvangen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Onder aan de streep heeft deze circulaire een voordelig effect op onze begrotingspositie.

Nieuwe beleidsregel Bibob

De burgemeester en het college van B en W hebben een nieuwe beleidsregel ‘Bibob gemeente Horst aan de Maas’ vastgesteld. In deze beleidsregel is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd die te maken hebben met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet goed verhuurderschap. De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is een wet die de gemeente de mogelijkheid geeft voor vergunningen en andere beslissingen om de achtergrond van een ondernemer/particulier en diens zakelijke omgeving te (laten) onderzoeken. Het college van B en W heeft in de nieuwe beleidsregel ook vastgelegd wanneer het college of de burgemeester de Wet Bibob toepast. Zo weet een ondernemer of particulier bij welke vergunningaanvragen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoert.

Rekeningen die echt niet betaald kunnen worden

Voor de maanden augustus tot en met december 2023 heeft het college van B en W in totaal 19 vorderingen, van 14 verschillende personen en bedrijven, voor een bedrag van € 13.267,77 oninbaar verklaard. Sommige ondernemingen en inwoners kunnen hun rekeningen bij de gemeente niet meer betalen, doordat ze bijvoorbeeld failliet gaan of in een schuldsaneringstraject terecht komen. De rekeningen die echt niet betaald kunnen worden, worden als oninbaar afgeboekt. Alleen het college van B en W kan besluiten rekeningen oninbaar te verklaren.

Veilig zijn en je veilig voelen in Horst aan de Maas

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 vast te stellen. Het plan heeft drie centrale thema’s: ondermijning, kwetsbare groepen en rampenbestrijding & crisisbeheersing. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van het vertrouwen in de gemeenteraad, het college, de burgemeester en de ambtelijke organisatie. Daarmee werkt de gemeente aan een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners en ondernemers.

Ruimte voor aanpassing camping en verbetering buitengebied Lottum

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Stokterweg 9, Lottum” gewijzigd vast te stellen. Dit plan gaat over een perceel in het buitengebied van Lottum. Op dit perceel is een camping gevestigd. De eigenaren van de camping willen de camping aanpassen aan de eisen van deze tijd en landschappelijk inpassen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, kan de camping aangepast worden, krijgt een deel van het perceel de bestemming natuur en wordt het geheel landschappelijk ingepast. Dit past in de ambitie van het college het buitengebied kwalitatief te verbeteren en ervoor te zorgen dat het buitengebied mooier wordt en bewoonbaar blijft voor de eigen inwoners.

College benoemt nieuw CRK-lid

Het college van B en W heeft besloten om een nieuw CRK-lid te benoemen. Door de benoeming van dit nieuwe lid kan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) op volle sterkte haar werk blijven voortzetten en daarmee zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente Horst aan de Maas.