22 november - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 22 november.

Afspraken met expertteam Noord-Limburg voor oplossingen bij complexe casussen

Het college van B en W gaat de samenwerkingsovereenkomst Expertteam Noord-Limburg aan. Het regionale Expertteam biedt oplossingen voor complexe casussen die dreigen vast te lopen. Via het Expertteam worden bindende afspraken gemaakt, zodat jeugdigen en gezinnen toch de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben

Ondersteuning voor duurzaamheidsmaatregelen aan Meerlosebaan Grubbenvorst

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Meerlosebaan 7 in Grubbenvorst vast te stellen. Als de raad hiermee akkoord gaat, verandert de recreatiebestemming in een woonbestemming en kan de initiatiefnemer duurzaamheidsmaatregelen nemen. Het college van B en W vindt het belangrijk dat de gemeente samen met inwoners ervoor zorgt dat klimaatverandering wordt tegengegaan. De gemeente stimuleert, enthousiasmeert en jaagt onder meer inwoners aan om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De gemeente streeft naar energieneutrale oplossingen en ondersteunt projecten die zich richten op duurzaamheid.

  Regeling voor geluidsapparatuur om wild en gevogelte te verjagen

  Horst aan de Maas is een agrarische gemeente. Er is veel aandacht voor ontwikkelingen in de tuinbouwsector. De gemeente zet zich bijvoorbeeld actief in op de versterking van de zacht fruit sector in onze gemeente. Het gebruik van verjagingsmethoden, waaronder geluidsapparatuur, is nodig om (vraat)schade door wild en gevogelte te voorkomen. Tegelijkertijd staan ook toerisme/recreatie en de kwaliteit van onze leefomgeving in onze gemeente hoog in het vaandel. De verschillende belangen in ons buitengebied vragen om een aanpassing van de huidige regeling voor het gebruik van geluidsapparatuur. Op 1 november heeft het college een nieuwe regeling vastgesteld. Na vaststelling is gebleken dat er toch nog twee aanpassingen doorgevoerd zouden moeten worden die het beleid duidelijker en uitvoerbaarder maken. Het college heeft op 22 november besloten deze aanpassingen door te voeren. Wanneer aan de door het college vastgestelde voorschriften wordt voldaan, mag zonder ontheffing geluidsapparatuur in de aangewezen gebieden gebruikt worden. Dit met het doel wild of gevogelte te verjagen om schade aan vruchten en gewassen te voorkomen. Het college informeert de gemeenteraad hierover.

   Nieuwe straatnamen uitbreidingsplan Hegelsom

   Het college van B en W heeft voor een uitbreidingsplan in Hegelsom nieuwe straatnamen vastgesteld. Dit is nodig om de locatie te herkennen en woningen te voorzien van huisnummeringen. Het gaat om twee nieuwe straatnamen:

   • Als eerste is de ‘Meester Achtenstraat’, genoemd naar J.M. (Jan) Achten (1903-1978). Hij was als leraar benoemd van de lagere landbouwschool die later ontwikkeld is tot de huidige Citaverde College. Jan Achten heeft in zijn tijd veel betekent voor de gemeenschap van Hegelsom.
   • De tweede straatnaam betreft de ‘Nieuwe Hegelsomseweg’ De dorpsraad en de stichting heemkunde Hegelsom willen met deze nieuwe naam de oude verdwenen straatnaam “Hegelsomseweg” in ere herstellen. Deze straat, de weg naar Hegelsom, is in 1960 vervangen door “Pastoor Debijestraat”. De toevoeging “Nieuwe” is bewust toegevoegd om verwarring te voorkomen.

   Beide straatnamen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de dorpsraad en de stichting Heemkunde Hegelsom.

   Positieve ontwikkeling in verloop begrotingssaldo 2022

   Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de 2e bijstelling van de begroting vast te stellen. De 2e bijstelling biedt de laatste mogelijkheid om, in aanloop naar de jaarrekening, de cijfers van het lopende jaar bij te stellen. Het verloop van het begrotingssaldo van het jaar 2022 laat een positieve ontwikkeling zien dat het gevolg is van diverse bijstellingen, waarvan een hogere Algemene Uitkering de grootste is. De behandeling van de 2e bijstelling van de begroting 2022 door de gemeenteraad staat gepland voor de raadsvergadering van 20 december.

    Indicator voor bouwkosten en richtprijzen voor bouwkosten

    Het college van B en W heeft de bouwkostenindicator vastgesteld. De gemeente gebruikt deze bij de berekening van de bouwleges. Dan controleert de gemeente de bouwkosten. Met de indicator geeft het college duidelijkheid over de hoogte van de bouwleges en voorkomt het willekeur. Een onafhankelijk bureau heeft de richtprijzen samengesteld in opdracht van de vereniging Bouw- en woningtoezicht van Noord- en Midden-Limburg. Aanvullend hierop heeft het college ook voor zonnevelden een prijs vastgesteld. Deze specificatie draagt bij de eenvoud waarmee duurzame ontwikkelingen tot stand komen.

    Ruimte voor wonen aan de Zwanenweg in Tienray

    Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Zwanenweg 7, Tienray” zonder wijzigingen vast te stellen. Dit plan gaat over een locatie aan de rand van Tienray tussen bestaande kleinschalige bedrijven. Op dit perceel was tot voor kort een aannemersbedrijf gevestigd en het plan is om het perceel te gaan gebruiken voor wonen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, wordt de bedrijfsbebouwing gesloopt en krijgt het perceel een woonbestemming.

     Tegemoetkoming energierekening voor verenigingen en maatschappelijke organisaties

     Het college van B en W stelt een regeling vast voor verenigingen en maatschappelijke organisaties die geconfronteerd worden met een gestegen energierekening. Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen vanaf 1 april 2023. De regeling is op basis van de daadwerkelijk gestegen energiekosten in oktober ’22 tot en met maart ’23. Een deel van de gestegen kosten wordt vergoed. Het gaat om 75% van het verschil tussen het oude en nieuwe tarief. Verenigingen en maatschappelijke organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Horst aan de Maas. Dat wil het college zoveel mogelijk in stand houden.

      Aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

      Het college van B en W heeft een aantal besluiten genomen om huiselijk geweld en kindermishandeling verder terug te dringen. Enerzijds is besloten om, via de gemeente Venlo, geld beschikbaar te stellen voor de subsidie aan Veilig Thuis en andere zaken rondom huiselijk geweld. Daarnaast is besloten om een driejarige pilot te starten waarin een specialistisch, regionaal team aan de slag gaat met de meest complexe gezinnen waarin huiselijk geweld of kindermishandeling speelt.

      Warm blijven wonen voor iedereen

      Het college van B en W heeft het plan van aanpak ‘Warm blijven wonen voor iedereen’ vastgesteld. Dit betekent dat gemeente Horst aan de Maas inwoners die (mogelijk gaan) kampen met energiearmoede helpt. Door het energieverbruik structureel te verlagen worden de energielasten voor deze inwoners lager. Daarnaast draagt het bij aan onze ambitie vanuit de warmtevisie om 2.400 woningen voor 2030 te verduurzamen. Deze aanpak om inwoners die (mogelijk gaan) kampen met energiearmoede te helpen draagt bij aan een gezonde en duurzame leefomgeving.