21 mei - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024.

Goed toezicht op veilige en vertrouwde kinderopvang in Horst aan de Maas

Het college stelt het jaarverslag Kinderopvang 2023 vast. Volgens de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op, en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Uit de jaarverantwoording blijkt dat de gemeente haar taken goed heeft uitgevoerd. Zo hebben we 100% van de aanvragen tijdig afgehandeld. Dit jaarverslag wordt, zoals wettelijk afgesproken, gestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast informeert het college de gemeenteraad hierover.

Jaarrekening NLW

Ieder jaar stelt het schap NLW de begroting en de jaarrekening vast. Deze stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten: Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. De gemeenteraden kunnen tot 15 september 2024 hierop een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie die de raad aan het bestuur van de NLW kan sturen als reactie op een ontwerp besluit.

Omgevingsvergunning voor huisvesting 144 arbeidsmigranten in America na uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Als gevolg van een uitspraak in hoger beroep van de Afdeling bestuursrechtspraak moet het college van B en W opnieuw besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning uit 2018 voor het huisvesten van 144 arbeidsmigranten op de Eickhorsterweg 5 in America. Eerder heeft het college geoordeeld dat de nieuwe ontwikkeling onder andere leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid. Dit is door de initiatiefnemer bestreden bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak. Het college heeft daarom een onafhankelijk verkeerskundig bureau in de arm genomen om de verkeersveiligheid opnieuw te beoordelen. Dit bureau heeft geoordeeld dat geen sprake is van onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid. Daarmee is het initiatief niet langer in strijd met het bestemmingsplan ter plaatse en moet volgens de uitspraak in hoger beroep van de Afdeling bestuursrechtspraak de omgevingsvergunning alsnog verleend worden. Dit laat onverlet dat het college deze ontwikkeling onwenselijk blijft vinden en niet passend in het huidige beleid. Dit betekent dat de huisvesting, na eventuele verlening van een exploitatievergunning, mogelijk wordt.