20 december - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022.

Oversluiten collectieve vrijwilligerspolis

Het college van B en W vindt vrijwilligers belangrijk en dat ze hun bijdrage onbezorgd kunnen leveren. Daarom wilt de gemeente dat de collectieve vrijwilligersverzekering door blijft lopen. Omdat de collectieve vrijwilligersverzekering bij de huidige aanbieder stopt, heeft het college van B en W besloten deze over te sluiten naar een andere verzekeraar.

Aanpassing bouwplan voor distributiecentrum Sevenum

Het college van B en W heeft besloten de omgevingsvergunning voor de bouw van een distributiecentrum aan de Maarten de Vriesstraat in Sevenum gewijzigd te verlenen. Er zijn meerdere bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning ingediend. Een groot deel hiervan is niet-ontvankelijk verklaard op advies van de bezwarencommissie. Het college heeft besloten een aantal bezwaarschriften ontvankelijk en deels gegrond te verklaren. Op advies van de bezwaarcommissie is daarna besloten het bouwplan aan te laten passen, zodat de afstand tot aan de perceelsgrens voldoet aan het bestemmingsplan en daardoor de omgevingsvergunning gewijzigd verleend kan worden.

Onderzoek naar lokale marktvraag bedrijventerreinen

Er is onderzocht welke ruimtebehoefte het bedrijfsleven van Horst aan de Maas en directe omgeving heeft voor de komende 10 jaar. De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de verkaveling en invulling van klaver 7. Het is ­een van de ingrediënten die helpen bij het opstellen van scenario's voor Klaver 7 (bedrijventerrein nabij de Venloseweg/ Zeesweg in Sevenum).

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Groote Molenbeek A73-Wittebrugweg

De gemeente heeft in 2017 samen met de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Greenport Venlo een samenwerkingsovereenkomst Groote Molenbeek A73-Wittebrugweg afgesloten. Doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om de gezamenlijke ambities op het gebied van natuur, water, landbouw en recreatie in het beekdal van de Groote Molenbeek uit te voeren. De plannen hiervoor zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. De samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 31 december 2022. Om de uitvoering binnen de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst uit te voeren, wordt deze nu verlengd met 2 jaar (tot en met 31 december 2024).

Actualisatie accommodatiebeleid

Gemeente Horst aan de Maas gaat aan de slag met het actualiseren van het accommodatiebeleid. Belangrijk thema hierbij is 'Vitale mensen in vitale gemeenschappen'. Op welke manier kunnen verenigingen, stichtingen en andere betrokken partijen hieraan bijdragen en wat betekent dat voor het voorzieningenniveau in een dorp? Het accommodatiebeleid biedt een afwegingskader hoe we om gaan met concrete verzoeken op dat vlak. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2024 een geactualiseerd accommodatiebeleid is. Het college stelt het besluit in handen van de gemeenteraad. Initiatieven die vragen om een grote investering, of met een grote impact, worden aangehouden in afwachting van het geactualiseerde beleid.