2 mei - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 2 mei 2023.

Duurzame en kwalitatieve onderwijshuisvesting via planmatige aanpak 

Het college van B en W informeert de gemeenteraad over de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Horst aan de Maas. Het college gaat samen met de schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs hiermee aan de slag. Doel is om te komen tot duurzame en kwalitatief goede onderwijshuisvesting en integrale kindcentra. Daarbij stelt het college ook een nieuw Uitvoeringsprogramma 2025-2029 op. Hierin staat maatregelen nodig zijn op welke scholen en tegen welke kosten. 

Subsidie voor projecten voor vitale en gezonde regio Noord-Limburg 

Het college van B en W heeft besloten toestemming te verlenen aan de gemeente Venlo om namens de regiogemeenten een besluit te nemen op twee subsidieaanvragen voor projecten van het programma Vitaal & gezond van de Regio Noord-Limburg. Deze projecten hebben in 2021 geen bijdrage ontvangen van de provincie. De regiogemeenten vinden dat de projecten door moeten gaan en hebben een bijdrage gereserveerd.

Vervolg project ‘Veilig op weg’  

Het college van B en W informeert de gemeenteraad over de activiteiten van het project ‘Veilig op Weg’, met name over de pilot ‘Van 50 naar 30’. Verkeersveiligheid, met name voor de fietser, is een van de aandachtspunten in het collegeprogramma. Het college gaat dan ook verder met het project en gaat wegen afwaarderen van 80 naar 60 kilometer per uur en van 50 naar 30 kilometer per uur. 

Afspraken met Wonen Limburg en Woonwenz 

Het college van B en W stuurt de meerjarige afspraken die het met Wonen Limburg en Woonwenz wil maken voor de periode 2023 tot en met 2026 naar de gemeenteraad en BurgerAdviesRaad. Na hun reacties en eventuele aanpassing van het concept, ondertekent de wethouder de afspraken met Wonen Limburg en Woonwenz. In de afspraken staat vastgelegd hoe ze met elkaar samenwerken, welke gezamenlijke ambities ze hebben en wat ze concreet gaan doen in 2023 en 2024. Deze afspraken dragen bij aan het in balans brengen van de woningmarkt en het realiseren van vitale wijken.

Subsidie voor America Left voor duurzame en toegankelijke zorg  

Het college van B en W heeft besloten de pilot America Left in 2023 door te zetten en hiervoor € 144.200,- subsidie te verlenen. America Left heeft als doel zorg duurzaam en toegankelijk te organiseren in de eigen kern, zodat mensen mee kunnen (blijven) doen. De pilot heeft een looptijd tot 2026. De manier waarop de ondersteuning en zorg georganiseerd worden is kleinschalig, met een eigen team, ondersteund door vrijwilligers en dichtbij kwetsbare inwoners. Dit past bij de beweging die de gemeente wil maken en daarom steunt het college dit.