2 juli – Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 2 juli 2024.

Extensivering van melkveebedrijven in de bufferzones rond de Peelvenen 

Het college van B en W heeft kennisgenomen van het document Landbouwscenario Gebiedsontwikkeling Gedeelde Peel (opgesteld door de Gedeputeerde Staten van de Provincie) en informeert de raad hierover. In de gebiedsgerichte aanpak Gedeelde Peel wordt onder andere samen met ABM (Agrarische Belangengroep Mariapeel), provincie, waterschap en Staatsbosbeheer, in overleg met de ondernemers gekeken naar toekomstperspectieven en scenario’s voor deze regio. In het document Landbouwscenario Gebiedsontwikkeling Gedeelde Peel stelt de GS onder andere voor om de keuze te maken dat overheden actief de extensiveringsslag van melkveebedrijven in de bufferzones rond de Peelvenen gaan ondersteunen. 

Gemeentelijke ondersteuning voor agrariërs die mogelijk deelnemen aan landelijke beëindigingsregelingen veehouderijen (LBV (+)  

Het college van B en W wil veehouderijen die willen stoppen, transformeren of verplaatsen, gaan faciliteren met ruimtelijk flankerend beleid, bedoeld om veehouderijen die willen stoppen te faciliteren bij het maken van keuzes voor de toekomst. Hiermee verbeteren we de leefbaarheid en kwaliteit in het buitengebied en daarnaast wordt de kans op verpaupering van leegstaande locaties en daarbij de toename van de kans op ondermijning beter voorkomen. 

Volgende stap regionale samenwerking voor afval- en grondstoffenbeheer  

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen voor de toetreding van gemeente Horst aan de Maas aan de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland (RDM). Door per 1 maart 2025 toe te treden tot RDM zet gemeente Horst aan de Maas de volgende stap in de regionale samenwerking voor ons afval- en grondstoffenbeheer. Dit zorgt ervoor dat we voor de huis-aan-huis afvalinzameling onafhankelijk zijn van de markt waarin bijna geen concurrentiedruk meer is. Hierdoor houden we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk. Ook krijgt het college zo meer grip op de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. Uit onderzoek blijkt dat het voor gemeente Horst aan de Maas op basis van kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid het beste is om aan te sluiten bij RDM. Het college stelt de raad daarom voor om geen zienswijze in te dienen. 

Continuïteit jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen van Horst aan de Maas 

Het college heeft besloten een financiële bijdrage te leveren aan het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting om zo de continuïteit van jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen van Horst aan de Maas te borgen. De gemeenteraad heeft hier op 18 juni 2024 mee ingestemd en de middelen beschikbaar gesteld. Met het huidige besluit regelt het college dat de bijdrage, in de vorm van een subsidie, op de juiste manier via de MGR aan de Mutsaersstichting kan worden verstrekt, dat de voorwaarden daarvoor vastliggen en dat de uitvoering van het continuïteitsplan door de Mutsaersstichting nauwgezet gevolgd wordt. 

Regionale aanpak verkeersveiligheid  

Het college van B en W stemt in met de ‘Doelgroepaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg 2025-2028' van Provincie Limburg en gemeenten. Met deze samenwerking vanuit Trendsportal wordt ingezet op het vergroten van de verkeersveiligheid en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Buiten een veilige weginrichting is het belangrijk om aandacht te besteden aan gedragsbeïnvloeding en educatie op het basis- en voorgezet onderwijs. Gemeente Horst aan de Maas werkt aan de verduurzaming van het verkeer, daarbij houden we de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid op peil. Door aan te sluiten bij deze regionale aanpak werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Regionale aanpak verkeerseducatie  

Het college van B en W stemt in met de “Samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs Limburg 2025-2028”. Met deze samenwerking vanuit Trendsportal wordt ingezet op het verbeteren van de verkeerseducatie. Ook wordt binnen de hele provincie op hetzelfde niveau verkeersonderwijs aangeboden en zetten we in op stijging van het niveau. Deze educatie helpt het vergroten van de verkeersveiligheid van scholieren. 

Huisvesting voor 28 internationale werknemers in Sevenum  

Het college van B en W heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van 28 internationale werknemers op het perceel aan de Venloseweg 38 te Sevenum. Vorig jaar heeft het college besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het huisvesten van 48 internationale werknemers op deze locatie te weigeren. Tegen dit weigeringsbesluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de onafhankelijke commissie voor klachten en bezwaarschriften. De commissie adviseert om het bestreden weigeringsbesluit in stand te laten omdat de gevraagde huisvestingscapaciteit naar verwachting niet nodig is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. De ondernemer en de gemeente zijn met elkaar in gesprek gebleven om te onderzoeken wat wel passend is, ook om te voorkomen dat de reguliere woningmarkt extra onder druk komt te staan. Dit heeft ertoe geleid dat de ondernemer een gewijzigde aanvraag voor huisvesting heeft ingediend, waarin het aantal internationale werknemers is gewijzigd van 48 naar 28.