19 maart - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 19 maart 2024.

Aanpassing verkoopvoorwaarden bedrijfskavels in Tienray 

Op het bedrijventerrein Boerenoven in Tienray staan twee gemeentelijke bedrijfskavels al lang te koop. Regelmatig is gebleken dat deze te groot zijn voor de lokale vraag naar bedrijfskavels. Het college van B en W past een deel van de verkoopvoorwaarden voor dit bedrijventerrein aan, zodat de bouw en verkoop van een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk wordt. Daardoor sluit de verkoop van de kavels meer aan op de lokale vraag naar kleine bedrijfsruimtes.

College informeert raad over subsidieproces

Het college van B en W informeert de gemeenteraad over het succesvol verlopen proces van subsidies aanvragen en verlenen omdat er in juli 2023 nieuwe subsidieregelingen zijn vastgesteld. Daarnaast deelt het college de eerste beelden van het subsidiedashboard.

Gezond binnenklimaat op basisscholen 

Het college van B en W heeft op basis van de inhoudelijke en financiële verantwoording de subsidie aan Dynamiek Scholengroep voor de verbetering van het binnenklimaat op diverse scholen definitief vastgesteld. De gemeenteraad stelde hiervoor in 2015 een krediet beschikbaar van €1.799.065. Ze maakte hierover afspraken met de schoolbesturen in het meerjarige convenant “Frisse Scholen” (2015- 2022). Dynamiek Scholengroep heeft de werkzaamheden op een groot aantal scholen afgerond, waardoor de leer- en werkomgeving van kinderen en leerkrachten aanzienlijk is verbeterd.

Groen licht voor verandering veehouderij in paardenhouderij en toevoeging twee woningen 

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om mee te werken aan het bestemmingsplan voor het veranderen van een intensieve veehouderij in een paardenhouderij op de Helenaveenseweg 23 in Sevenum. Ook komen er twee woningen op het perceel tegenover Helenaveenseweg 23 in Sevenum. Dit levert een flinke emissiewinst en ruimtelijke kwaliteitswinst op. De intensieve veehouderij wordt gesaneerd, stallen worden gesloopt en er komt een passende landschappelijke inpassing. 

Weigering omgevingsvergunning voor het dichtzetten van een overkapping 

Het college van B en W heeft, naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie, besloten de door Groepsaccommodatie Sport- en Vakantiecentrum De Els Beemden aangevraagde omgevingsvergunning alsnog te weigeren. 

Gegevenskwaliteit en informatiebeveiliging gemeente op orde 

Het college van B en W stemt in met de uitkomsten van de evaluatie op het gebied van de gegevenskwaliteit en informatiebeveiliging. Uit deze evaluatie blijkt dat de kwaliteit van de gegevens hoog is en dat ze op de juiste manier worden beschermd.