19 december - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2023.

Transitie landelijk gebied - Samen nieuw toekomstperspectief voor de Dorperpeel verkennen

Het college van B en W gaat een intentieovereenkomst aan voor de gebiedsontwikkeling Dorperpeel te America. Ten noordwesten van de Mariapeel, langs de Middenpeelweg ligt de Dorperpeelweg. Het gebied ligt aanzienlijk lager dan zijn directe omgeving, heeft een venige ondergrond en ligt pal naast het N2000 gebied de Mariapeel. Het gebied (het systeem) reageert daarmee heel snel op veranderingen zoals vernatting en/of verdroging. Door klimaatverandering en de steeds extreme weersomstandigheden worden de gevolgen voor de bewoners en ondernemers in dit gebied ook steeds groter. De effecten zijn dusdanig dat het op de huidige wijze blijven ondernemen geen logische optie meer is. In zowel de Regionale Energie Strategie als in het gemeentelijke beleid (KODE) is het gebied aangewezen als zoekgebied voor de opwek van duurzame energie. Een aantal agrariërs en grondeigenaren hebben het initiatief genomen om samen met de Provincie, het Waterschap Limburg en de Gemeente Horst aan de Maas te onderzoeken welk toekomstperspectief er is voor dit gebied. Genoemde partijen ondertekenen hiervoor een intentieovereenkomst waarin zij gezamenlijk een verkenning uitvoeren naar mogelijke ontwikkelperspectieven. Gecombineerd ruimtegebruik is hierbij het uitgangspunt zodat ook de doelen voor onder andere natuur, waterkwaliteit en transitie van de landbouw worden behaald.

Voortgang flexwoningen verspreid over de gemeente

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het project flexwonen voor spoedzoekers en neemt alvast voorbereidingen, zodat de grond straks geschikt is voor het plaatsen van de woningen. Horst aan de Maas wil dat iedereen, ook inwoners die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare woning, verspreid over de gemeente, goed kunnen wonen, werken en integreren. Waarbij een fijne omgeving voor de spoedzoekers én de omwonenden het uitgangspunt is. Bij de flexwoningen hebben lokale inwoners voorrang op de flexwoningen. Per locatie wordt 33% van de flexwoningen ingezet voor statushouders. Bij de huisvesting voor spoedzoekers zet het college in op balans. De gemeente werkt momenteel aan de ruimtelijke onderzoeken voor het plaatsen van flexwoningen op drie locaties (Horst, America en Meerlo) in de gemeente.

Ondersteuning voor inwoners met complexe problemen

Het college van B en W is akkoord gegaan met de regionale en lokale plannen voor het jaar 2024 om inwoners met complexe problematiek beter te ondersteunen. Die plannen zijn onder andere dat we meer gaan inzetten op ervaringskennis, meer samen gaan optrekken met collega’s van Wonen en breder inzetten op ontmoetingsplekken die voor iedereen toegankelijk zijn. In Horst aan de Maas zijn we met veel plannen al aan de slag. Daarnaast heeft het college het gewijzigde Afwegingskader BW vastgesteld, waarbij inwoners en aanbieders hun ervaringen hebben bijgedragen. Tot slot heeft het college de nieuwe pgb-tarieven voor 2024 vastgesteld, zodat iedere inwoner weet welk pgb-tarief op zijn of haar situatie van toepassing is.

Administratieve aanpassing treasurystatuut

Om een tegenstrijdigheid in het treasurystatuut op te lossen zijn twee artikelen met elkaar in overeenstemming gebracht. Deze administratieve correctie heeft voor inwoners en bedrijven geen consequenties.

Veilige oversteek kruising Schoolstraat-Westsingel

Al jaren wordt de kruising Schoolstraat-Westsingel als onveilig ervaren. Met name de schoolgaande kinderen en ouderen zijn kwetsbare groepen. Aangezien OKC de Weisterbeek wordt verplaatst, de Schoolstraat wordt her ingericht en de laatste fase van woningbouw in de Afhang wordt gerealiseerd, is dit het moment om de oversteek veilig te maken en een goede ontsluiting te realiseren naar het centrum van Horst.

Opvang zwerfdieren

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente een dienstverleningsovereenkomst met stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven gesloten, aangezien de huidige opvang voor zwerfdieren bij Smakterheide per deze datum stopt. Door het sluiten van deze overeenkomst voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichting ten aanzien van de opvang van zwerfdieren.

Aanbod basisvaardigheden taal

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen van €220.000,-, te besteden aan het versterken van de bibliotheekvoorziening in Horst aan de Maas en om het Taalakkoord in Horst aan de Maas voort te zetten in 2024 en 2025. De specifieke uitkering heeft de gemeente ontvangen van het ministerie. Door een versterkte bibliotheekvoorziening is er voor iedereen laagdrempelig informatie beschikbaar, zijn inwoners meer zelfredzaam en kunnen zij meedoen in de vitale kern. Het voortzetten van het Taalakkoord zorgt ervoor dat er gratis laagdrempelig aanbod blijft voor inwoners die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. Het ontwikkelen van basisvaardigheden draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van onze inwoners.

Ook de komende jaren samen toezicht op rechtmatigheid WMO

Het college van B en W heeft besloten om de samenwerking binnen de regio Noord-Limburg op het gebied van toezicht op rechtmatigheid en kwaliteit de komende jaren voort te zetten. Ook de samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken over het toezicht zijn vastgelegd, wordt verlengd. De zeven Noord-Limburgse gemeenten werken al enkele jaren samen om de toezicht op rechtmatigheid (Jeugdwet en Wmo) en toezicht op de kwaliteit (Wmo) vorm te geven. De toezichthouder kwaliteit Wmo waarborgt de kwaliteit van de ondersteuning. De toezichthouder rechtmatigheid is er ter voorkoming, bestrijding en opsporing van fraude bij de Wmo en Jeugdwet.

Afronding natuurontwikkeling De Diepeling

Bedrijf Teunesen heeft een bestaande zand- en grindwinning aan de Reijnbroeckerweg in Tienray. Men heeft om uitbreiding van de zand- en grindwinning gevraagd. De gemeente kan hiermee instemmen om tot een betere afronding van het natuurontwikkelingsproject De Diepeling te komen, waarbij als bijkomend voordeel tegemoetgekomen wordt aan de noodzaak van grondstoffenwinning voor woningbouw. Teunesen heeft de plannen met onder andere de buurtbewoners en het Dorpsoverleg Tienray besproken. Ook zijn de plannen afgestemd met de provincie. Het college van B en W heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst met Teunesen aan te gaan.

Passende zorg in Noord- en Midden-Limburg

De VNG heeft namens de gemeenten het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Het IZA richt zich op de houdbaarheid van het zorgstelsel en heeft als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De ondertekenaars willen antwoorden formuleren en afspraken maken die fundamenteel bijdragen aan de opgaven in de zorg. Het college heeft besloten hierover een samenwerkingsovereenkomst IZA aan te gaan en de stuurgroep IZA te machtigen in te stemmen met het Regioplan IZA.