18 juni - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 18 juni 2024.

Wijzigingen in gemeenschappelijke regelingen 

De gemeente voert taken uit door met regiogemeenten en andere overheden samen te werken via gemeenschappelijke regelingen. Om gemeenteraden meer mogelijkheden te bieden grip te houden op de uitvoering van deze taken door de GR-en is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Gemeenschappelijke regelingen moeten voor 1 juli 2024 aan de gewijzigde wet worden aangepast. Na het verkrijgen van toestemming van de gemeenteraad heeft het college de hiervoor benodigde wijzigingsbesluiten genomen. 

Vitaal meedoen! 

Het college van B en W blijft inzetten op Vitaal Meedoen!, dat wordt uitgevoerd door RKSV Wittenhorst. In dit programma krijgen deelnemers een sportprogramma en diverse workshops aangeboden, gericht op persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast sluiten we ons als gemeente Horst aan de Maas aan bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit is een laagdrempelige financiële voorziening voor inwoners met een laag inkomen. We verwachten dat door de laagdrempelige toegang tot deze voorziening meer inwoners, voor wie deelname aan sportieve en culturele activiteiten niet zo vanzelfsprekend is, hieraan gaan deelnemen. Het college vindt het namelijk belangrijk dat onze inwoners op een gezonde en actieve manier kunnen meedoen in onze samenleving. 

Toezichthouders voor ACT! 

Het College van B en W stelt toezichthouders aan die actief zijn in het Regionaal Interventieteam voor het ACT! 

Door het Regionaal Interventieteam ACT! worden in Noord-Limburg structureel integrale controles uitgevoerd. Deze controles zijn met name gericht op het in beeld brengen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit binnen Noord-Limburgse gemeenten. Aangezien deze acties de gemeentegrenzen overschrijden, is het van belang dat alle toezichthouders die deelnemen aan het Regionaal Interventieteam de juiste bevoegdheden bezitten. 

Horst aan de Maas wil toetreden tot Reinigingsdienst Maasland  

Het college van B en W heeft besloten dat toetreden tot Reinigingsdienst Maasland het beste is voor gemeente Horst aan de Maas. Het onderzoek naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland (RDM) is afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat op basis van de onderdelen kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid het voor Horst aan de Maas het beste is om zich voor de afvalinzameling aan te sluiten bij RDM. Daarom vraagt het college nu aan RDM om het toetredingsproces op te starten. Dit proces duurt enkele maanden. Ook de gemeenteraad en de colleges en gemeenteraden van de huidige deelnemers aan RDM worden bij dit proces betrokken. 

College toetst conceptkoers voor Horst aan de Maas 2040 

Het college van B en W legt het koersdocument ‘Horst aan de Maas 2040' externe-link-icoonvoor aan de raad en aan de samenleving. Een ruimtelijke koers die inzet op een gezonde gemeente om in te wonen met een aantrekkelijk landschap en een duurzame, waardevolle economie. In het hoofdlijnenakkoord heeft de gemeenteraad al aangegeven te werken aan de voorwaarden voor gelukkige inwoners, voor nu en in de toekomst. Hierbij wordt ingezet op Brede Welvaart en Positieve Gezondheid. Met dit koersdocument onderstreept het college deze ambitie. Het koersdocument is onderdeel van de omgevingsvisie die in 2025 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.